Naše Považie

Mapa stránky

Úvod

Lednické Rovne - úprava verejných priestranstiev

O nás

Partneri

Povinne zverejňované dokumenty

Animačné náklady MAS Naše Považie

Financovanie implementácie stratégie CLLD Naše Považie

Efektívna verejná správa

Prevádzkové náklady MAS Naše Považie

Prevádzkové náklady MAS Naše Považie, II. etapa

Podujatia

LEADER a CLLD

Stratégia miestneho rozvoja MAS Naše Považie

Miestny rozvoj vedený komunitou 2014-2020

PO 2014 - 2020

Metóda LEADER

Spoznaj Považie

Stratené rozprávky Považia

LEADER na Považí

Mobilná aplikácia Naše Považie

Propagačné video MAS Naše Považie

Fotogaléria

Pracovné stretnutie členov MAS 6.2.2019

Záverečná konferencia OPEVS 29.10.2019

Workshop Trenčianske Teplice 4.-5.10.2018

Pracovné stretnutie členov MAS 26.03.2019

OP EVS "Okrúhle stoly" MAS Naše Považie

Výzvy

Harmonogramy výziev

Výzvy na predkladanie ŽoPr pre časť IROP

Výzvy na predkladanie ŽoNFP pre časť PRV SR 2014 - 2020

Stratégia miestneho rozvoja MAS Naše Považie

Výzvy na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP pre časť PRV SR 2014 - 2020 - 3. kolo ukončené

Výzvy na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP pre časť PRV SR 2014 - 2020 - 2. kolo ukončené

Výzvy na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP pre časť PRV SR 2014 - 2020 - 1. kolo ukončené

Úspešné projekty

Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach

Výzva č. 1/PRV/MAS 78

Výstavba detského ihriska v obci Bodiná
Stavebné úpravy autobusových zastávok - Sverepec
Modernizácia ihriska Papradno
Viacúčelové ihrisko Plevník - Drienové

Výzva č. 2/PRV/MAS 78

Obec Mojtín: Obnova a rozvoj obcí- výstavba chodníka a spevnenej plochy
Obec Prečín: OBNOVA A ROZVOJ OBCÍ – VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI
Obec Brvnište: OBNOVA A ROZVOJ OBCÍ – VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI
Výstavba a modernizácia chodníka v obci Stupné
Obec Slopná: Obnova a rozvoj obcí- výstavba verejných priestranstiev v obci
Obec Jasenica, rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia
Obec Domaniža: Obnova a rozvoj obcí- výstavba a rekonštrukcia chodníkov
Mesto Púchov: OBNOVA ROZVOJ MESTA – REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV A ZELENE V CINTORÍNE

Výzva č. 3/PRV/MAS 78

Úprava verejných priestranstiev pri škole, na cintoríne a amfiteátri v obci Záriečie
Výstavba verejného priestranstva v obci Hatné
Úprava verejných priestranstiev v obci Beluša
Výstavba verejného priestranstva v obci Klieština
Rekonštrukcia existujúceho verejného osvetlenia- Vydrná
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Dohňany
Úprava verejných priestranstiev a náučný chodník v obci Lazy pod Makytou
Verejné priestranstvo v obci Dolná Mariková - centrum
Projekt rekonštrukcie Námestia slobody v obci Lednické Rovne- časť verejné osvetlenie

Výzva č. 4/PRV/MAS 78

Ihrisko v obci Podskalie
Detské ihriská v obci Beluša
Tribúny - futbalový štadión Dolné Kočkovce
Autobusové zastávky, ihrisko, mantinely v obci Ďurďové
Rekonštrukcia existujúceho miestneho rozhlasu - Vydrná
Zhotovenie bezdrôtového rozhlasu pre obec Klieština
Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Dohňany
Detské ihrisko v obci Udiča
Stavebné úpravy autobusových zastávok v obci Záriečie

Výzva č. 6/PRV/MAS 78

Výstavba oplotenia a spevnenej plochy cintorína v obci Horovce
Výstavba verejného priestranstva a rekonštrukcia existujúceho verejného osvetlenia v obci Dolný Lieskov
Modernizácia verejného priestranstva cintorína - Horný Lieskov
Uprava verejného priestranstva cintorína v obci Visolaje
Výstavba peších chodníkov na cintoríne - Horná Breznica
Výstavba informačných tabúľ náučného chodníka - Papradno
Výstavba verejného priestranstva pri obecnom úrade - Papradno
Výstavba verejného priestranstva - Horné Kočkovce
Modernizácia verejného priestranstva cintorína - Lysá pod Makytou
Turistický chodník v obci Pružina
Počarová - úprava verejných priestranstiev
Úprava verejných priestranstiev a chodník v obci Horná Mariková
Výstavba a úprava chodníkov a spevnených plôch - v obci Mestečko
Verejné osvetlenie obec Horná Mariková
Verejné priestranstvo v obci Dolná Mariková - Centrum II.
Výstavba chodníkov v obci Lúky
Výstavba verejného priestranstva - Brvnište
Rozšírenie verejného osvetlenia na cintoríne - Lednica

Výzva č. 7/PRV/MAS 78

Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Rozvoj vidieka prostredníctvom zvyšovania kvalifikácie zamestnancov obcí

Výzva č. 8/PRV/MAS 78

Poznáte krásy Považia?

Výzva č. 9/PRV/MAS 78

Úprava verejných priestranstiev v obci Horovce
Modernizácia verejného priestranstva - chodník na cintoríne - Lednica
Úprava verejných priestranstiev pred Domom kultúry v obci Lazy pod Makytou
Modernizácia verejného priestranstva, chodník na cintoríne - Horný Lieskov
Výstavba chodníka k základnej škole - Udiča
Rekonštrukcia chodníkov na cintoríne Horné Kočkovce - Púchov
Verejné priestranstvo pred Kultúrnym domom Vieska - Bezdedov Púchov
Verejné priestranstvo pred Požiarnou zbrojnicou Nosice - Púchov
Úprava verejných priestranstiev v obci Čelkova Lehota
Úprava verejného priestranstva Streženice
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia - Mojtín
Výstavba chodníka - obec Dolné Kočkovce
Rekonštrukcia, modernizácia verejného osvetlenia a výstavba chodníka so spevnenou plochou v obci Dohňany

Výzva č. 10/PRV/MAS 78

Tribúna na futbalovom štadióne Visolaje
Viacúčelové ihrisko v obci Zubák
Rekonštrukcia rozhlasu v meste Púchov, I. etapa
Vybudovanie detského ihriska pri škôlke v obci Pružina
Rekonštrukcia rozhlasu Lysá pod Makytou, I. etapa

Výzva č. 11/PRV/MAS 78

Modernizácia športového ihriska v obci Záskalie
Modernizácia detského ihriska - Udiča
Modernizácia detského ihriska v Marczibányiho záhrade - Púchov

Výzva č. 12/PRV/MAS 78

Modernizácia verejného priestranstva v obci Záskalie
Výstavba chodníkov v obci Streženice
Výstavba verejného priestranstva - Horná Breznica
Výstavba verejného priestranstva na cintoríne - Dolná Breznica
Výstavba verejného priestranstva - Dolná Breznica
Verejné priestranstvo - chodník ku základnej škole Lysá pod Makytou
Verejné priestranstvo na cintoríne - Udiča
Modernizácia verejného priestranstva - Sverepec
Modernizácia verejného priestranstva na cintoríne - Púchov
Verejné priestranstvo pred cintorínom Nosice - Púchov

Výzva č. 13/PRV/MAS 78

Považie na dlani

Výzva č. 14/PRV/MAS 78

Rozvoj vidieka prostredníctvom budovania partnerstiev
Podpora rozvoja vidieka zvyšovaním informovnosti jeho zástupcov

Výzva č. 15/PRV/MAS 78

Výstavba chodníka - Obec Dolné Kočkovce
Výstavba chodníka k základnej škole - Udiča
Úprava verejného priestranstva Streženice
Rekonštrukcia, modernizácia verejného osvetlenia a výstavba chodníka so spevnenou plochou v obci Dohňany
Rekonštrukcia chodníkov na cintoríne Horné Kočkovce - Púchov
Verejné priestranstvo pred Kultúrnym domom Vieska - Bezdedov Púchov
Verejné priestranstvo pred Požiarnou zbrojnicou Nosice - Púchov
Výstavba a úprava chodníkov a spevnených plôch - v obci Mestečko
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia - Mojtín
Výstavba chodníkov v obci Lúky
Úprava verejných priestranstiev pred domom kultúry v obci Lazy pod Makytou
Výstavba oplotenia a spevnenej plochy cintorína v obci Horovce
Modernizácia verejného priestranstva, chodník na cintoríne - Horný Lieskov
Výstavba verejného priestranstva v obci Dolný Lieskov druhá etapa
Výstavba verejného priestranstva - Brvnište
Úprava verejných priestranstiev v obci Čelkova Lehota
Modernizácia verejného priestranstva a rozšírenie osvetlenia na cintoríne v obci Lednica
Modernizácia verejného priestranstva na cintoríne v obci Zubák
Výstavba verejného priestranstva v obci Hatné - 2. etapa
Modernizácia verejného priestranstva v obci Dolné Kočkovce
Modernizácia verejného priestranstva v obci Beluša

Výzva č. 16/PRV/MAS 78

Oplotenie cintorínov v obci Jasenica Malá Jasenica a Veľká Jasenica
Rekonštrukcia rozhlasu v meste Púchov I. etapa
Viacúčelové ihrisko v obci Zubák

Výzva č. 17/PRV/MAS 78

Krásy Považia
Dukátová cesta
Čertov

Výzva č. 18/PRV/MAS 78

Rozvoj vidieka v novom programovacom období
Informačný seminár "Cooltur Považie"
Informačný seminár "Dukátová cesta"
Informačný seminár "Rozvoj vidieka"
Rozvoj vidieka prostredníctvom zvyšovania kvalifikácie zamestnancov obcí

Aktuality

11. ročník súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS“

Valné zhromaždenie 2024

Zmena loga MIRRI SR namiesto loga MPRV SR

10. ročník súťaže

Inovatívne finančné nástroje v pôdohospodárstve

Hurá leto 2019 - domadické trhy

Podpora vzdelávania mladých farmárov v oblasti chovu včiel a produkcie medu z liečivých rastlín

Oznámenie o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Fotosúťaž

Výberové konanie

13. ROČNÍK SÚŤAŽE "Najkrajšia fotografia z územia MAS 2023"
Aj mladí ľudia na vidieku môžu byť aktívni!
11. ročník súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS“.
10. ročník súťaže
Celoslovenská konferencia Národnej siete MAS
Fotosúťaž

Kontakt

Združenia

Mikroregión Púchov

Mikroregión Strážovské vrchy

OZ Pre vzdelanejší región

Združenie na podporu rozvoja oblasti Lazy pod Makytou - Čertov

COOLTUR POVAŽIE

Dukátová cesta

štvrtok, 13. jún 2024
Meniny má Anton
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy