Naše Považie

Výstavba verejného priestranstva - Horné Kočkovce

1. 2. 2019 Ing. Martina Bednárová

Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013
Názov opatrenia: 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí

Výška finančného príspevku Suma v EUR
Požadovaná výška finančného príspevku z EPFRV a ŠR spolu (bez DPH) 80 000,14
Ostatné výdavky na projekt (t.j. neoprávnené výdavky) 16 000,03
Celkový objem výdavkov 96 000,17

Projekt bolo potrebné realizovať predovšetkým z dôvodu absencie verejného priestranstva v mestskej časti Horné Kočkovce mesta Púchov. Novým verejným priestranstvom sa vytvoril atraktívny priestor pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce.


Predmetom projektu bolo vytvorenie nového verejného priestranstva v obci Horné Kočkovce.

Súčasťou bola výsadba krovinnej zelene a osadenie prvkov drobnej architektúry v skladbe:
• Lavička (11 ks) – z pozinkovaných profilov s dreveným sedením
• Odpadkový kôš (6 ks) – z pozinkovaných profilov

Technické riešenie verejného priestranstva:
- Demontáž existujúceho asfaltového chodníka
- Demontáž cestného obrubníka – vrátane odfrézovania komunikácie
- Demontáž existujúcej dlažobnej plochy – vrátane obrubníkov
- Demontáž existujúceho oplotenia s betónovým múrikom
- Výrub existujúcich stromov a krov
- Demontáž infotabúľ
- Demontáž existujúceho zábradlia
- Demontáž existujúcej komunikácie a vytvorenie spevnenej plochy

Výstavba nových chodníkov a spevnených plôch je zo zámkovej dlažby. Bola vykonaná skrývka zeminy, ktorá sa použila na obsyp v riešenom území. Chodníky a spevnená plocha boli kladené do záhradných obrubníkov. Na napojenie k obecnej komunikácii sa použili cestné obrubníky zapustené na 50 mm. Vzhľadom na navrhované úpravy boli zemné práce minimálne.
Vysadené druhy drevín:
- Kry listnaté: 11 ks
- Kry ihličnaté 18 ks
- Kvetinový záhon


nedeľa, 14. júl 2024
Meniny má Kamil
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy