Naše Považie

Informačný seminár "Cooltur Považie"

1. 2. 2019

Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013
Názov opatrenia: 3.3 Vzdelávanie a informovanie
 

Výška žiadaného finančného príspevku Suma v EUR
Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov 7 000,00 €
Ostatné výdavky na projekt (t.j. neoprávnené výdavky) 0 €
Celkový objem výdavkov 7 000,00 €

 

V rámci projektu bude pripravená a uskutočnená informačná aktivita spojená s tréningami na získanie potrebných vedomostí formou dvojdenného semináru. Účastníkmi budú zástupcovia podnikateľského sektora najmä vo vidieckom cestovnom ruchu, poľnohospodárstve a lesníctve, pôsobiaci na území členských obcí MAS Naše Považia.Po voľbách do samospráv možno očakávať zmeny vo vedení jednotlivých obcí. Cieľom je informovať zástupcov o nových možnostiach rozvoja svojho podnikania vo vidieckom území formou efektívneho využívania nástrojov marketingu vidieckeho cestovného ruchu a územia, komunikácie so zákazníkom za cieľom zabezpečenia stálej klientely a dobrého mena podniku i územia. Nakoľko dôležitým faktorom endogénneho rozvoja vidieka je využitie miestneho potenciálu pre skvalitnenie starých a získanie nových možností pre podnikanie, ďalšia časť informačného seminára bude zameraná na využitie tohto potenciálu a sieťovanie zariadení s cieľom vytvorenia komplexného produktu cestovného ruchu na území MAS Naše Považie. Na seminár budú pozvaní aj zástupcovia MAS a iní aktéri vidieckeho rozvoja v území. Projekt prispeje k tvorbe nových a udržaniu starých pracovných miest na vidieku formou podpory malých a stredných podnikov za podmienky trvaloudržateľného rozvoja. Ďalej prispeje k zvyšovaniu povedomia podnikateľov v území MAS o aktivitách MAS a možnostiach podpory ich aktivít nielen formou implementácie ISRÚ MAS, ale i iných projektových podpôr.


nedeľa, 14. júl 2024
Meniny má Kamil
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy