Naše Považie

Výstavba detského ihriska v obci Bodiná

21. 1. 2018 Ing. Martina Bednárová

Realizáciou projektu chceme dosiahnuť primárny cieľ projektu, ktorým je zlepšenie voľnočasovej infraštruktúry obyvateľov obce Bodiná, predovšetkým však samotných detí a rodičov s deťmi, prostredníctvom výstavby detského ihriska, čím sa zvýši štandard ich životného štýlu. Súvisiacimi cieľmi sú ďalej zatraktívnenie územia obce, jeho celkové zviditeľnenie a zlepšenie podmienok pre spoločenské a športové vyžitie detí a ich rodičov, čo priamo nadväzuje na ciele, ktoré si MAS Naše Považie stanovila v Integrovanej stratégii rozvoja územia.
Ciele projektu: vytvorenie možností na športové a spoločenské vyžitie v rámci Špecifického cieľa 1.1 Dobudovať a rozšíriť infraštruktúru voľného času a občiansku vybavenosť, Opatrenie 321 – Základné služby pre hospodárstvo a obyvateľov vidieka. Prioritou cieľa je zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach.
Cieľ sa bude napĺňať predovšetkým prostredníctvom realizovania aktivít súvisiacich so zlepšením životných podmienok obyvateľov v obci. Zároveň sa obec stane atraktívnejšou pre obyvateľov, návštevníkov aj turistov obce, ktorí spolu so svojimi deťmi môžu tráviť voľný čas na tomto ihrisku.

Tento projekt bol potrebný z hľadiska, že v obci Bodiná neboli dostatočné možnosti pre športové vyžitie najmenších obyvateľov. Výstavbou detského ihriska sa však umožnilo aj sociálne vyžitie rodičov s deťmi, keďže tu vznikol priestor na ich spoločné stretávanie sa.
Predmetom projektu bola výstavba detského ihriska so spevnenou plochou na drobné loptové hry. V rámci výstavby boli osadené detské preliezky a hojdačky. Súčasťou výstavby bola aj drobná architektúra ako lavička, ktorá je z pozinkovaných profilov so sedením a s opierkou. Odpadkový kôš je tiež z pozinkovaných profilov. Detské ihrisko sa nachádza na voľnej ploche v obci Bodiná.
Technické riešenie projektu bolo nasledovné:
1. Zemné práce - boli realizované pri výkopoch pre základy lavičiek, odpadkového koša a zhutneného štrkového vankúša pod zámkovú dlažbu a betón. Prebytočná zemina bola uložená na skládke komunálneho odpadu.
2. Základové konštrukcie - Základy sú z prostého betónu B20, betónované do zapažených, resp. vykopaných rýh. Zásypy sú realizované zo štrku.
3. Zvislé konštrukcie - Nosné profily lavičiek a odpadkových košov sú z pozinkovanej ocele. Zámková dlažba bola zrealizovaná iba ako časť chodníka.
4. Ostatné práce a konštrukcie - Po zakotvení nosných častí detského mobiliáru, lavičiek a odpadkových košov bolo kotvenie následne podbetónované, doložené zámkovou dlažbou a obsipané pieskom.
5. Kovové stavebné a doplnkové konštrukcie - Konštrukcia detského mobiliáru je z hliníkových profilov. Konštrukcia lavičiek a odpadkového koša je z pozinkovaných oceľových profilov.
6. Nátery - Hliníkové prvky sú opatrené vypaľovanou farbou v odtieni sivá. Oceľové prvky a odpadkového koša sú pozinkované.

Celková výška oprávnených nákladov na projekt je 19 999,71 €.


nedeľa, 14. júl 2024
Meniny má Kamil
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy