Naše Považie

Obec Prečín: OBNOVA A ROZVOJ OBCÍ – VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI

14. 1. 2018 Ing. Martina Bednárová

Obec Prečín chce výstavbou chodníkov v obci zabezpečiť bezpečnejší a kvalitnejší prístup do vidieckych oblastí, bezpečný pohyb obyvateľov obce popri frekventovanej štátnej ceste . Tento projekt má napomôcť k zvyšovaniu kvality životného prostredia v obci s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť a atraktivitu obce pre obyvateľov i návštevníkov. Zámerom obce Prečín je ďalej dobudovať občiansku vybavenosť resp. zvýšenie celkovej vybavenosti obce práve výstavbou chodníkov v obci.
Konečný prijímateľ realizáciou tohto projektu chce docieliť bezpečnejší pohyb obyvateľov na uliciach a zvýšenie kvality života obyvateľov obce v rámci Špecifického cieľa 1.2 Zlepšiť a skvalitniť stav verejnej infraštruktúry, Opatrenie 322 Obnova a rozvoj obcí. Ďalšími cieľmi, ktoré úzko súvisia s projektom, sú tiež zatraktívnenie územia obce, jeho celkové zviditeľnenie a zvýšenie štandardu života obyvateľov vytvorením udržateľnej kvality životného prostredia, čo priamo nadväzuje na ciele, ktoré si MAS Naše Považie určila v Integrovanej stratégii rozvoja územia.

Daný projekt bolo potrebné zrealizovať z dôvodu zvýšenia bezpečnosti pri pohybe obyvateľov a návštevníkov po obci. Výstavba chodníka bola potrebná aj z estetického hľadiska, pretože pôvodný chodník neplnil dostatočne svoju estetickú ani funkčnú úlohu. V rámci projektu prebehla výstavba chodníka zo zámkovej dlažby o celkovej dĺžke 187 b. m. Celková plocha chodníka je 279, 51m². Priemerná šírka chodníka je 1,50m. Frekvencia dopravy v riešenom území je normálna. Chodník je napojený na miestnu komunikáciu. Odvodnenie dažďových vôd je riešené voľne do terénu s priekopovými žľabmi. Na hranici chodníka je osadený záhonový obrubník. Riešenie osadenia obrubníkov v jednotlivých úsekoch je zrejmé zo vzorových priečnych rezov.

Celková výška oprávnených nákladov na projekt je 44 998,24 €.


nedeľa, 14. júl 2024
Meniny má Kamil
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy