Naše Považie

Výstavba a modernizácia chodníka v obci Stupné

30. 1. 2019 Ing. Martina Bednárová

Obec Stupné chce týmto projektom zabezpečiť bezpečnejší a kvalitnejší prístup do vidieckych oblastí a v konečnom dôsledku bezpečnejší pohyb obyvateľov obce pozdĺž štátnej cesty III/507 50. Tento projekt má napomôcť k zvyšovaniu kvality životného prostredia v obci s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť a atraktivitu obce pre obyvateľov i návštevníkov. Zámerom obce je aj zvýšenie životného štandardu obyvateľov obce, obec Stupné týmto projektom chce zabezpečiť lepšie podmienky pre obyvateľov obce a návštevníkov obce.
Hlavným dôvodom výstavby chodníka v obci je zlepšenie plynulosti a bezpečnosti dopravy, zlepšenie životného prostredia a bezpečnosť chodcov. Intenzita dopravy v obci je vysoká. Chodci používajú ako chodník jazdný pruh vozovky. Často dochádza na štátnej ceste k dopravným nehodám.
Konečný prijímateľ realizáciou tohto projektu chce docieliť bezpečnejší pohyb obyvateľov na uliciach a zvýšenie kvality života obyvateľov obce v rámci Špecifického cieľa 1.2 Zlepšiť a skvalitniť stav verejnej infraštruktúry, Opatrenie 322 Obnova a rozvoj obcí. Ďalšími cieľmi, ktoré úzko súvisia s projektom, sú tiež zatraktívnenie územia obce, jeho celkové zviditeľnenie a zvýšenie štandardu života obyvateľov vytvorením udržateľnej kvality životného prostredia, čo priamo nadväzuje na ciele, ktoré si MAS Naše Považie určila v Integrovanej stratégii rozvoja územia.
Projekt rieši vybudovanie pravostranného chodníka pozdĺž št. cesty III/507 50 v Stupnom. Chodník začína oproti materskej škole.
Chodník je osadený v priestore jestvujúcej otvorenej priekopy medzi štátnou cestou a oplotením rodinných domov. Kopíruje pravý jazdný pruh štátnej cesty. Jazdný pruh bude ukončený bet. obrubníkom ktorý bude nad niveletou vozovky osadený 0,12m. Vzhľadom na stiesnené podmienky budú jazdné pruhy štátnej cesty široké maximálne 3,00m.
Navrhovaný chodník je smerovo osadený rovnobežne s jazdným pruhom št. cesty III/507 50 v celej dĺžke trasy.

Konštrukčné vrstvy chodníka:
• Betónová dlažba HAKA              hr. 60 mm
• Lôžko zo štrkodrte fr.4 - 8           hr. 30 mm
• Štrkodrva fr. 32 - 63                     hr.160 mm
SPOLU                                            250 mm

Odvodnenie dažďových vôd z chodníka bude ľavostranným priečnym sklonom s=2% k bet. obrubníku. Pozdĺž chodníka budú osadené uličné vpuste, cez ktoré povrchová voda bude odvedená do rieky Paradňanka cez dažďovú kanalizáciu.
Výstavbou nového chodníka s kvalitným povrchom bude zabezpečený bezpečný presun obyvateľov v obci. Zvýši sa bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a hlavne bezpečnosť chodcov.
Celková výška oprávnených nákladov na projekt je 32 202,30 €.


nedeľa, 14. júl 2024
Meniny má Kamil
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy