Naše Považie

Rozvoj vidieka v novom programovacom období

1. 2. 2019 Ing. Martina Bednárová

Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013
Názov opatrenia: 3.3 Vzdelávanie a informovanie
 

Výška žiadaného finančného príspevku Suma v EUR
Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov 7 080,00 €
Ostatné výdavky na projekt (t.j. neoprávnené výdavky) 0,00 €
Celkový objem výdavkov 7 080,00 €

V rámci projektu bude pripravená a uskutočnená informačná aktivita spojená s tréningami na získanie potrebných vedomostí formou dvojdenného semináru. Účastníkmi budú zástupcovia samospráv členských obcí MAS Naše Považie a podniaktelia. Po voľbách do samospráv možno očakávať zmeny vo vedení jednotlivých obcí. Cieľom je informovať nových, ale i zostávajúcich starostov o novom programovacom období. V prvom rade o možnostiach podpory a financovania rozvoja vidieka z programov Leader a CLLD. Následne bude blok prednášok o pozdvihnnutí využívania partnerstiev pri rozvoji vidieka. Nielen partnerstvá, ale i prirodzený potenciál krajiny a vidieka je dôležitým prvkom pre zachovanie vidieckej krajiny s prvkami typickými pre náš región. Dôraz bude kladený aj na trvalo udržateľný rozvoj vidieka. Záverečný blok prednášok bude venovaný malým a stredným podnikateľom, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou potrebnou pre stály a komplexný rozvoj regiónov. Vzájomná spolupráca všetkých aktérov sa v minulom programovacom období ukázala ako správny nástroj regionálneho rozvoja. RRA Púchov vyvíja snahu o zlepšenie komunikácie a propagáciu regiónu spoluprácou podnikateľov a samospráv, zavádzaním nových metód a nástrojov práce vo vidieckom priestore, ale aj tvorbou vzdelávacích programov. Inovatívnosť projektu je v zapojení nielen starostov obcí, ale i ostatných aktérov v cestovnom ruchu, aby sa dosiahla podpora komplexnej spolupráce medzi obcami a podnikateľmi, ako jeden z nástrojov spoločného rozvoja vidieka.


nedeľa, 14. júl 2024
Meniny má Kamil
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy