Naše Považie

Výstavba informačných tabúľ náučného chodníka - Papradno

1. 2. 2019 Ing. Martina Bednárová

Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013
Názov opatrenia: 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí

Výška finančného príspevku Suma v EUR
Požadovaná výška finančného príspevku z EPFRV a ŠR spolu (bez DPH) 16 297,40
Ostatné výdavky na projekt (t.j. neoprávnené výdavky) 3 259,48
Celkový objem výdavkov 19 556,88

Tento projekt bolo potrebné realizovať z dôvodu zabezpečenia kvalitného náučného chodníka pre návštevníkov obce s informačnými tabuľami, ktoré budú poskytovať informácie turistom o okolí obce. Dôvodom bolo taktiež zvýšenie návštevnosti regiónu.


Predmetom projektu bolo vytvorenie nových prvkov v obci Papradno pre zabezpečenie účelnosti turistického chodníka pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce ako aj pozdvihnutie turistického ruchu v danom regióne.
Riešené časti verejných priestranstiev sa nachádzajú v intraviláne a aj v extraviláne obce Papradno. Existujúce plochy sú rovinaté príp. mierne svahovité pozdĺž turistického náučného chodníka.
Realizácia jednotlivých prístreškov a informačných tabúľ je riešená za účelom oddychu a vzdelávania sa obyvateľov a návštevníkov obce pri prechádzkach krajinou.


INFORMAČNÉ TABULE A PRÍSTREŠOK – Priebeh realizácie
Zobratá ornica bola uložená do depónie a bola použitá pri konečnej terénnej úprave. Výkop základových pätiek bol realizovaný ručne ø0,4x0,60m, so stenami pod minimálnym uhlom vnútorného trenia zeminy.
Zemné práce sa vykonávali v časti pre vytvorenie nových základov (pätky) pod drevené stĺpy. Drevené stĺpy sa osadili do oceľových pätiek 120/120 mm, ktoré sa kotvili na oceľovú platňu ukotvenú priamo do betónových základov.
Objekt je založený na betónových pätkách, použitý betón B20. Hĺbka založenia pätiek je 600 mm pod úroveň terénu do štrkového lôžka 300mm.
Celá konštrukcia - stĺpy 120/120mm je riešená ako drevostavba a nesie drevenú konštrukciu strechy.
Strop prístreška tvorí sedlová strecha z nosnou časťou OSB dosiek, ktoré celú konštrukciu priestorovo stužujú v strešnej rovine.
Vonkajšie povrchy sú čisté bez obkladov. Všetky drevené prvky boli pred zabudovaním ohobľované a naimpregnované proti hnilobe a drevokazu. Celá podlaha prístreška je prírodná – bez povrchovej úpravy.
Strecha je izolovaná krytinou. Strecha je pokrytá škridľou ŠINDEĽ s použitím všetkých doplnkových kusov. Prístrešok je zastrešený drevenou rovinnou strechou. Konštrukcia krovu je drevená. Tvoria ju drevené väznice kladené na drevené stĺpy.
Tesárske konštrukcie boli spájané v zmysle STN 73 3150. Drevené prvky krovu sú zo smrekového dreva, opatrené náterom proti hnilobe a drevokazom. Použité drevo bolo suché – MI, 16 % vlhkosť , kvalita S1. Dažďová voda je vyústená priamo na terén do štrkového lôžka.
Strecha bude pokrytá škridlou ŠINDEL alt. určí investor, tmavohnedej farby, s použitím všetkých doplnkových kusov.
Oceľové konštrukcie (pätky) sú natreté 2 x základnou farbou + 2 x vrchnou olejovou farbou v odtieni dreva. Tesárske konštrukcie sú natreté fungicídnym napúšťadlom V 1350 proti hnilobe a drevokazom.
Exteriérové drevené prvky sú natreté „LUXOLOM“ dubom tmavým.


sobota, 20. júl 2019
Meniny má Iľja/Eliáš
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy