Naše Považie

Modernizácia verejného priestranstva v obci Dolné Kočkovce

1. 2. 2019 Ing. Martina Bednárová

Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013
Názov opatrenia: 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
 

Výška finančného príspevku Suma v EUR
Požadovaná výška finančného príspevku z EPFRV a ŠR spolu 13 550,00
Ostatné výdavky na projekt (t.j. neoprávnené výdavky) 2 710,00
Celkový objem výdavkov 16 260,00

Potreba realizácie projektu vychádza z nevyhovujúceho stavu verejneho priestranstva v obci Dolné Kočkovce, ktoré je v neupravenom stave a tým nie je vytvorený dostatočný priestor pre oddych občanov. Projekt vhodne doplní architektúru obce a esteticky povýši úroveň v obci. Projektom sa zvýši kvalita a štandard života obyvateľov v obci, a zároveň sa zlepšia základné služby pre obyvateľov obce. Účelom projektu je vytvoriť nové verejné priestranstvo v obci Dolné Kočkovce, pre zabezpečenie atraktívneho priestoru pre obyvateľov a návštevnikov obce.
Riešený chodník je situovaný v intraviláne obce a slúži na bezpečný pohyb obyvateľov a návštevníkov obce v súbehu miestnou komunikáciou. Navrhovaná spevnená plocha je riešená ako modernizácia existujúcej plochy s novým vrchným krytom zo zámkovej dlažby. Navrhovaná spevnená plocha bude slúžiť na bezpečný pohyb obyvateľov a ako tržnica.
Spevnená plocha (559,00m²) začína od jestvujúceho objektu existujúceho chodníka, ktorý je vedený súbežne s ulicou a je v priamom dotyku tejto cesty. Navrhovaná spevnená plocha bude kopírovať existujúcu plochu s plynulým napojením na miestu komunikáciu.


nedeľa, 14. júl 2024
Meniny má Kamil
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy