Naše Považie

Modernizácia verejného priestranstva v obci Beluša

1. 2. 2019 Ing. Martina Bednárová

Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013
Názov opatrenia: 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
 

Výška finančného príspevku Suma v EUR
Požadovaná výška finančného príspevku z EPFRV a ŠR spolu 12 541,88 €
Ostatné výdavky na projekt (t.j. neoprávnené výdavky) 2 508,38 €
Celkový objem výdavkov 15 050,26 €

Potreba realizácie projektu vychádza z nevyhovujúceho stavu verejneho priestranstva v obci Beluša, ktoré je v neupravenom stave a tým nie je vytvorený dostatočný priestor pre oddych občanov. Projekt vhodne doplní architektúru obce a esteticky povýši úroveň v obci. Projektom sa zvýši kvalita a štandard života obyvateľov v obci, a zároveň sa zlepšia základné služby pre obyvateľov obce. Účelom projektu je vytvoriť nové verejné priestranstvo v obci Beluša, pre zabezpečenie atraktívneho priestoru pre obyvateľov a návštevnikov obce.

Riešený chodník je situovaný v intraviláne obce a slúži na bezpečný pohyb obyvateľov a návštevníkov obce v súbehu s Farskou uliciou. Chodník sa nachádza na ľavej aj pravej strane .
Navrhované chodníky sú riešené ako modernizácie existujúcich chodníkov s novým vrchným krytom z betónovej razenej dlažby. Navrhované chodníky budú tiež slúžiť na bezpečný pohyb obyvateľov. Predmetom projektovej dokumentácie je chodník v súbehu s Farskou ulicou, ktorý sa skladá z 2 častí:

Časť „B“ – dĺžka 179,95 m :
Trasa chodníka v časti „B“ začína od jestvujúceho objektu existujúceho chodníka, je vedený súbežne s Farskou ulicou, ktorý je v priamom dotyku tejto cesty. Navrhovaný ľavostranný chodník bude kopírovať existujúcu komunikáciu s prevýšením 120mm. Chodník bude šírky cca 1,5m.

Časť „E“ – plocha 140,73 m²
Spevnená plocha časť, „E“ začína od jestvujúceho objektu existujúceho chodníka, ktorý je vedený súbežne s Farskou ulicou a pred obecným úradom, ktorý je v priamom dotyku tejto cesty. Navrhovaný ľavostranný chodník a plocha bude kopírovať existujúcu komunikáciu s prevýšením 120mm. Chodník bude šírky cca 1,5m.
 


nedeľa, 14. júl 2024
Meniny má Kamil
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy