Naše Považie

Dukátová cesta

1. 2. 2019 Ing. Martina Bednárová

Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013
Názov opatrenia: 3.2 Podpora činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - časť B

Výška žiadaného finančného príspevku Suma v EUR
Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov 24 870,00
Ostatné výdavky na projekt (t.j. neoprávnené výdavky) 0,00
Celkový objem výdavkov 24870,00

Cieľom projektu je zvyšovanie atraktivity územia, na ktorom združenie Dukátová cesta pôsobí pre turistov, čo zabezpečí zvýšenie atrakivity podnikania v cestovnom ruchu vo vidieckych oblastiach regiónu. Následný rast zamestnanosti na vidieku povedie k zvýšeniu kvality života obyvateľov na území. Tento cieľ priamo nadväzuje aj na ciele PRV a ISRÚ MAS Naše Považie, ktorými je zvyšovanie zamestnanosti na vidieku. Cieľom projektu je teda pritiahnuť do regiónu turistov, ktorí budú následne využívať služby miestnych zariadení cestovného ruchu ako i iných poskytovateľov služieb a tým zvýšia ich príjmy z podnikateľskej činnosti. Realizáciou projektu bude zabezpečená propagácia členov združenia a ich aktivít.

Združenie Dukátová cesta bolo založené 23.5.2014 za účelom podpory a rozvoja cestovného ruchu. Snahou združenia je predovšetkým realizácia športových, kultúrno-spoločenských, vzdelávacích programov, tuzemských i zahraničných pobytových programov pre členov združenia a iné osoby. Ďalej sa zameriava na koordináciu svojich členov pri tvorbe a realizácii programu cestovného ruchu v území svojej pôsobnosti, ako aj tvorbu a realizáciu marketingu a propagácie cestovného ruchu pre svojich členov. Zároveň sa snaží o presadzovanie spoločných záujmov v cestovnom ruchu, organizovanie akcií a podujatí pre návštevníkov a pre podporu cestovného ruchu, ako aj za účelom podpory telesnej kultúry a ochrany kultúrnych hodnôt Považia. Hlavným cieľom združenia je zachovanie kultúrnych hodnôt, podpora a rozvoj cestovného ruchu na Považí, a to formou turizmu, ochrany záujmov členov združenia a vytváraní podmienok pre ďalší rozvoj a zvyšovanie profesionality v cestovnom ruchu. Medzi hlavné priority združenia patrí aj podpora a rozvoj telesnej kultúry na Považí, a to formou organizovanej alebo neorganizovanej, individuálnej alebo skupinovej činnosti súvisiacej s telovýchovnou, turistickou, športovou a pohybovo-rekreačnou aktivitou. Súčasťou telesnej kultúry je aj zabezpečovanie zdravotných, materiálno-technických a iných podmienok na jej rozvoj. Územie, na ktorom združenie pôsobí, má veľký potenciál pre rozvoj aktivít cestovného ruchu najmä pre atraktivitu samotnej prírody, bohatý folklór, rozvíjajúce sa služby a orientáciu na viaceré typy turizmu. Región sa však potrebuje dostať do povedomia potenciálnych turistov, nakoľko donedávna bol známy najmä tým, že hospodárstvo bolo orientované prevažne na priemysel. Región chceme dostať do povedomia širokého spektra turistov formou propagačných aktivít zameraných na poskytovateľov služieb a samotné atrativity regiónu. V rámci naplnenia našich cieľov plánujeme realizáciu našich zámerov prostredníctvom elektronických a printových médií. Aktivity projektu rozdeľujeme na nasledovné:


1. Grafické spracovanie informačných brožúr vrátane fotografických prác, obrazových a textových podkladov (formát A5, 28 strán), tvorba a grafické spracovanie loga


2. Tlač 10 000 ks informačných brožúr, formát A5, 4+4, 135g/m2 natieraný, 28 strán


3. Tvorba webovej stránky (grafická šablóna, naplnenie obsahu databázy, SEO optimalizácia, redakčný systém)


4. Propagačné predmety pre projekt „Dukátová cesta“ – tričká s dvojfarebnou potlačou 500 ks, pršiplášte s dvojfarebnou potlačou 100 ks, nákupné tašky s dvojfarebnou potlačou 100 ks, dáždniky s dvojfarebnou potlačou 100 ks
Distribúcia printových výstupov a propagácia webstránky na rôznych podujatiach v regióne i mimo neho, distribúcia do jednotlivých zariadení ponúkajúcich služby pre návštevníkov regiónu.


nedeľa, 14. júl 2024
Meniny má Kamil
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy