Naše Považie

Úprava verejných priestranstiev v obci Čelkova Lehota

1. 2. 2019 Ing. Martina Bednárová

Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013
Názov opatrenia: 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
 

Výška finančného príspevku Suma v EUR
Požadovaná výška finančného príspevku z EPFRV a ŠR spolu 22 001,49 €
Ostatné výdavky na projekt (t.j. neoprávnené výdavky) 4 400,30 €
Celkový objem výdavkov 26 401,79  €

Potreba realizácie projektu vychádza z nevyhovujúceho stavu betónových múrikov, ktoré sú popraskané vplyvom poveternostných vplyv a solením štátnej cesty sa rozpadávajú. Úpravou verejných priestranstiev, ktorá pozostáva z rekonštrukcie oplotenia starého cintorína sa zlepšia základné služby a zvýši sa kvalita života obyvateľov obce Čelkova Lehota. Predmetom projektu je úprava verejných priestranstiev v obci Čelkova Lehota, ktorá pozostáva z rekonštrukcie oplotenia starého cintorína, ktorý sa nachádza po pravej strane štátnej cesty III/06150 na konci obce. Je oplotený a jeho veľkosť je limitovaná veľkosťou parcely. Susedné parcely sú v súkromnom vlastníctve miestnych občanov. Cintorín je oplotený oceľovým rámovým oplotením, ktoré je osadené na betónovom múriku. Po obhliadke bolo konštatované, že celé oplotenie sa musí rozobrať vrátane základových pásov. Betónové múriky sú poraskané inak je cintorín udržiavaný a hrobové miesta sú upravené. Oplotenie je navrhnuté v trase jestvujúceho oplotenia – dĺžka oplotenia je 74,50m + vstupná dvojkrídlová brána dĺžky 2,12 m. Celková dĺžka rekonštrukcie oplotenia je 46,62 m. Asanačné práce z troch strán oplotenia sa budú realizovať ručne z dôvodu stiesnených podmienok a majetkovo - právnych vzťahov. Jestvujúce oplotenie je značne poškodené, a preto bolo rozhodnuté, že sa kompletne asanuje a zrealizuje sa nové oplotenie. Rozoberie sa rámové oplotenie a asanujú sa základové pásy a nadzákladové betónové murivo. Od štátnej cesty bude betónový múrik dĺžky 24,84 m vrátane múrika pod vstupnou bránou. Hĺbka múrika bude od upraveného terénu 600 mm. Šírka základového pásu bude 450 mm. Výška múrika nad upraveným terénom bude 250mm. Múrik bude vystužený oceľovou sieťovinou o 6mm, oká 150x150mm obojstranne. Múriky oplotenia z bočných strán sú navrhnuté formou pásov z betónu C16/20. Nadzákladové betónové murivo bude z betónu C16/20. Múrik bude vystužený oceľovou sieťovinou o 6mm, oká 150x150mm obojstranne. Dĺžka múrikov je 15,92m a 9,32m. Dilatácia sa nenavrhuje. Hĺbka základového pásu bude 800 mm pod upraveným terénom. Výškovú úpravu múrikov oplotenia prispôsobiť súčasnému stavu. Múrik zo spodnej časti cintorína je dĺžky 26,54m. Maximálna výška múra od základu je navrhovaná 1,00m. Oporný múr je navrhnutý ako železobetónový, gravitačný základ a vystužená stena. Do múrikov sa osadia poplastované stĺpiky o 48mm na ktoré sa prichytí poplastované pletivo so štvorcovými okami 50 x50mm, výšky 1,50m. Stĺpiky budú osadené po 2,27m od štátnej cesty sa osadí poplastovaná dvojkrídlová brána 2120 x 1500mm. Rohové stĺpiky budú spevnené vzperami o 48mm.


nedeľa, 14. júl 2024
Meniny má Kamil
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy