Naše Považie

Výstavba chodníkov v obci Lúky

1. 2. 2019 Ing. Martina Bednárová

Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013
Názov opatrenia: 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
 

Výška finančného príspevku Suma v EUR
Požadovaná výška finančného príspevku z EPFRV a ŠR spolu 31 521,73 €
Ostatné výdavky na projekt (t.j. neoprávnené výdavky) 6 304,35 €
Celkový objem výdavkov 37 826,08 €

Potreba realizácie projektu vyplýva z absencie chodníka v smere Lysá pod Makytou, kde občania musia na presun využívať krajnicu a následne dochádza ku konfliktným situáciám v prevádzke obce. Riešené územia navyše v súčasnej dobe pôsobia neupravene.
Cieľom projektu je vytvorenie a zabezpečenie celkovej segregácie pešej a automobilovej dopravy, skvalitnenie estetického vzhľadu a vizuálnej orientácie. Ďalšími cieľmi, ktoré súvisia s realizáciou projektu sú: vytvorenie priestoru pre potrebu pešieho pohybu, zabezpečenie väčšej bezpečnosti, väčší verejný komfort a zníženie deštrukcie vidieckej štruktúry. Predmetom projektu je vytvorenie nového pešieho chodníka v centre obce Lúky a vytvorenie nového pešieho turisticko-informačného chodníka. Turistický chodník vedie malebnou časťou obce smerom k farme, ktorá sa v rámci diverzifikácie svojej činnosti začala venovať i agroturistike. Turisti si na farme majú možnosť zakúpiť miestne produkty poľnohospodárskej výroby. Turistický chodník je svojou kapacitou vhodný pre pešiu aj cyklo turistiku, nakoľko v posledných rokoch sa na okolí výrazne rozmohla cyklistika na rekreačnej i výkonnostnej úrovni. Projekt týmto napĺňa princípy spolupráce verejného a súkromného sektora pri implementácií ISRÚ MAS Naše Považie. Na trávnatých plochách sa vykoná skrývka ornice a zrealizuje sa chodník. V rámci realizácie sa vytvorí chodník zo zámkovej dlažby kladenej do cestných obrubníkov z jednej strany a z druhej strany do novovyhotovených oporných múrikov. Turistický chodník bude realizovaný z asfaltobetónu s dvomi povrchovými priečnymi žľabmi prekrytými roštami.


nedeľa, 14. júl 2024
Meniny má Kamil
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy