Naše Považie

Stavebné úpravy autobusových zastávok - Sverepec

5. 2. 2019 Ing. Martina Bednárová

Primárnym cieľom projektu, ktorý chceme dosiahnuť jeho realizáciou je zvýšenie komfortu pre obyvateľov obce Sverepec, ktorí čakajú na autobusové spojenie, prostredníctvom stavebných úprav autobusových zastávok. Obyvatelia obce sa tak v nepriaznivom počasí budú môcť skryť v týchto zrekonštruovaných autobusových zastávkach, a ich čakanie sa tak stane pohodlnejšie. Ďalšími cieľmi, ktoré úzko súvisia s realizáciou projektu, sú: zatrektívnenie územia obce, zlepšenie podmienok pre cestujúcich, čo priamo nadväzuje na ciele, ktoré si MAS Naše Považie určila v Integrovanej stratégii rozvoja územia.
Ciele projektu: zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach v rámci špecifického cieľa 1.1 Dobudovať a rozšíriť infraštruktúru voľného času a občiansku vybavenosť, Opatrenie 321 – Základné služby pre hospodárstvo a obyvateľov vidieka. Prioritou cieľa je zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach.
Cieľ sa bude napĺňať predovšetkým prostredníctvom realizovania aktivít súvisiacich so zlepšením životných podmienok obyvateľov v obci Sverepec. Zároveň sa obec stane atraktívnejšou pre obyvateľov, návštevníkov aj turistov.


Predmetom projektu bola rekonštrukcia jestvujúcich povrchov a prístreškov zastávok SAD v obci Sverepec. Jestvujúce zastávky boli nahradené novými presklenými typovými zastávkami s lavičkami a odpadkovým košom. Pôvodné betónové povrchy boli výbúrané. Nové zastávky sú z hliníkových profilov, bezpečnostného skla a akrylátu v tvare poloblúka na streche. Lavička je z pozinkovaných profilov so sedením a s opierkou. Odpadkový kôš je z pozinkovaných profilov.
Autobusové zastávky sa nachádzajú na už existujúcich miestach zastávok v obci Sverepec.
Nahradením starých zastávok novými sa zvýšil komfort pre obyvateľov čakajúcich na autobus. Tiež sa zatraktívnila obec a odpadkové koše zabezpečili väčšiu čistotu v okolí nových autobusových zastávok.


Technické riešenie projektu bolo nasledovné:
• Zemné práce - boli realizované pri výkopoch pre základy zastávky, lavičiek, odpadkového koša a zhutneného štrkového vankúša pod zámkovú dlažbu. Výkop bol realizovaný v zeminách s 3. triedou ťažiteľnosti
• Základové konštrukcie - základy sú z prostého betónu, betónované do zapažených resp. vykopaných rýh. Zásypy sú realizované zo štrku.
• Zvislé konštrukcie - nosné profily zastávok sú z hliníkových profilov. Nosné profily lavičiek a odpadkových košov sú z pozinkovanej ocele
• Vodorovné nosné konštrukcie - nosná konštrukcia strechy autobusových zastávok je z hliníkových profilov a akrylátovej dosky.
• Komunikácie - zámková dlažba pod zastávkami bola rozobratá po realizácii základov pod zastávku, lavičky a odpadkový kôš
• Ostatné práce a konštrukcie - Po zakotvení stĺpov zastávky, lavičiek a odpadkového koša bolo kotvenie podbetónované a doložené zámkovou dlažbou.
• Búracie práce - pod zastávkami boli existujúce betónové plochy, ktoré museli byť vybúrané s výnimkou konštrukcií, ktoré tvoria funkciu mosta nad potokom. Tu sa zámková dlažba uložola na túto konštrukciu. Pôvodné oceľové a drevené zastávky boli vybúrané
• Nátery - hliníkové prvky zastávky sú opatrené vypaľovanou farbou v odtieni – sivá

Celková výška oprávnených nákladov na projekt je 16 999,20 €.


nedeľa, 14. júl 2024
Meniny má Kamil
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy