Naše Považie

Úprava verejných priestranstiev a náučný chodník v obci Lazy pod Makytou

1. 2. 2019 Ing. Martina Bednárová

Základným cieľom, ktorý plánujeme realizáciou projektu, t.j. úpravou verejných priestranstiev a náučným chodníkom v obci Lazy pod Makytou dosiahnuť, je zlepšenie základných služieb a zvýšenie kvality života pre obyvateľov obce. Cieľom tohto projektu je úprava verejného priestranstva pred kultúrnym strediskom, ktorý je v nevyhovujúcom stave. Za daždivého počasia je sťažený prístup do kultúrneho strediska z dôvodu nerovnosti terénu a vytvárania mlák. Priestor navyše nepôsobí príjemným dojmom a znižuje estetickú úroveň celého okolia.
Cieľom je skvalitniť toto priestranstvo a zabezpečiť tak bezpečný prístup obyvateľov do strediska. Vybudovaním náučného chodníka sa zvýši kultúrna a estetická úroveň obce, chodník bude plniť informačnú funkciu pre občanov a návštevníkov o danom území. Cieľ projektu priamo nadväzuje na ciele programu a opatrenia ISRÚ, a to:
Strategický cieľ: Zvýšiť štandard života obyvateľov Nášho Považia vytvorením udržateľnej kvality životného prostrediaa zatraktívnením územia.
Špecifický cieľ: Zlepšiť a skvalitniť stav verejnej infraštruktúry.

Potreba realizácie tohto projektu vyplývala z faktu, že pôvodný stav verejných priestranstiev v obci Lazy pod Makytou bol z hľadiska občana nevyhovujúci. Nebol vytvorený dostatočný priestor pre oddych a spoločenské stretávanie sa občanov obce.
Predmetom projektu bola úprava verejného priestranstva pred kultúrnym strediskom a vybudovanie náučného chodníka v miestnej časti Mladoňov.

1. Úprava verejného priestranstva pred kultúrnym strediskom

CHODNÍKY „A“, „B“
Chodník „A“ je bezbarierovo napojený na jestvujúce spevnené plochy. Dĺžka chodníka je 24,33m, šírka 1,25m. Chodník „B“ je bezbarierovo napojený na chodník „A“, je navrhnutý s dvoma oblúkmi R 10,5m. Dĺžka chodníka je 38,75m, šírka 1,25m. Kryt chodníkov je z betónovej dlažby. Chodníky sú po oboch stranách ukončené záhonovým obrubníkom osadeným do betónového lôžka C12/15. Uložený je v úrovni nivelety. Odvodnenie dažďových vôd z chodníka je zabezpečené priečnym sklonom s=1% k betónovému obrubníku. Splachová voda je odvedená do terénu.
Konštrukčné vrstvy chodníka:
- Betónová dlažba hr. 60 mm
- Lôžko zo štrkodrte fr. 4-8 hr. 30 mm
- Štrkodrva fr. 32-63 hr. 200 mm
OHNISKO
Ohnisko je priemeru 4m. Nachádza sa medzi chodníkmi A a B, na ktoré je pomocou chodníkov napojené. Chodník je zhotovený pomocou palisádových obrubníkov Medzi palisádami je zhotovená betónová doska s hr. 100 mm, pod ktorou je štrkopiesok fr. 0-32 s hr. 150 mm.
SPEVNENÁ DLÁŽDENÁ PLOCHA
Je realizovaná na jestvujúcej spevnenej asfaltovej ploche pred kultúrnym strediskom. Okolo jestvujúcej spevnenej plochy boli osadené záhonové obrubníky, medzi ktoré bola uložená betónová dlažba hr. 60mm na lôžko zo štrkodrte fr. 4-8 o hr. 40 mm. Pri vstupe na štátnu cestu sa osadil odvodňovací žľab o dĺžke 8 m, aby sa voda nedostávala na štátnu cestu. Voda zo žľabu je odvedená do vsaku. Plocha dlaždenej plochyje 200,70m².
DREVENÉ PÓDIUM
Je umiestnené pri vstupe do kultúrneho strediska. Pódium má rozmery 6x5 m, výška pódia od terénu je 0,51 m.
DROBNÁ ARCHITEKTÚRA
Súčasťou priestranstva sú lavičky z ocele a drevenného masívu - 16ks, odpadkové koše (oceľový pás na jednej nohe) – 5ks, stojan na bicykle – 1ks a infotabuľa – 1ks. Prvky sú riešené na vysokej estetickej úrovni.
ZELEŇ A VÝSADBA DREVÍN
V parku je vysadených 10ks drevín. Boli vysadené tuje a celá plocha sa ohumusovala a zatrávnila.
REKONŠTRUKCIA JESTVUJÚCEHO MÚRIKA
Zelený park je ohraničený zárubným múrikom. Rekonštrukcia pozostávala z novej omietky murikaa z novej betónovej striešky na múriku. Dĺžka prvej čast múriku je 28,60 m a druhej 31,20 m.

2. Vybudovanie náučného chodníka v miestnej časti Mladoňov
Vybudovanie náučného chodníka pozostávalo z osadenia informačných tabúľ na vopred dohodnutých miestach. Začiatok chodníka je pri odbočení zo štátnej cesty III/049 12 do miestnej časti Mladoňov. Počet miest, kde boli osadené tabule je 7. V miestach 1, 3, 4, 5, 6, 7 je osadená jedna tabuľa typu „B“, a v mieste 2 je osadená informačná tabuľa typu „A“. Na tomto mieste je osadený aj kríž a dve lavičky.
 

Celková výška oprávnených nákladov na projekt je 21501,52 €.


nedeľa, 14. júl 2024
Meniny má Kamil
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy