Naše Považie

Modernizácia verejného priestranstva a rozšírenie osvetlenia na cintoríne v obci Lednica

1. 2. 2019 Ing. Martina Bednárová

Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013
Názov opatrenia: 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
 

Výška finančného príspevku Suma v EUR
Požadovaná výška finančného príspevku z EPFRV a ŠR spolu 32 501,61 €
Ostatné výdavky na projekt (t.j. neoprávnené výdavky) 6 500,32 €
Celkový objem výdavkov 39 001,93 €

Potreba realizácie projektu spočíva vo vylepšení neupraveného priestoru v rámci cintorína s domom smútku, ktorý navštevujú občania pozostalých pochovaných na tomto cintoríne. Chodníky sú nebezpečné pre obyvateľov obce najmä v nepriaznivom počasí, kedy sa stávajú rozbahnenými, prípadne namrznuté bahno sa stáva šmykľavé. Predmetom projektu je vytvorenie nového pešieho chodníka a osvetlenia v priestoroch cintorína pre obyvateľov obce s cieľom zabezpečiť bezpečné užívanie daných priestorov pre všetkých obyvateľov obce. Pred začatím prác sa existujúce osvetlenie demontuje v počte 7 kusov. V časti realizácie osvetlenia chodníka sa do výkopovej ryhy vloží v PVC chráničke elektrický kábel, ktorý bude slúžiť na napojenie 17 kusov vonkajšieho stĺpového svietidla. Ovládanie týchto svietidiel bude z domu smútku cez súmrakový spínač.V rámci realizácie projektu sa ďalej osadí 6 kusov odpadkových košov a 11 kusov parkových lavičiek.Výrazným kompozičným prvkom bude realizácia a osadenie umeleckého diela, ktoré bude na betónovom podstavci. Potreba realizácie projektu vyplýva z nedostatočného osvetlenia priestorov cintorína. Nové osvetlenie zabezpečí bezpečné užívanie daných priestorov pre všetkých obyvateľov obce.
Na existujúcej ploche sa vykoná skrývka zeminy a vytvoria sa chodníky zo zámkovej dlažby typu A a to o ploche 303,92.25m2 a typu B o ploche 109,80.25 m2 kladených do záhradných obrubníkov.
 


nedeľa, 14. júl 2024
Meniny má Kamil
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy