Naše Považie

Informačný seminár "Dukátová cesta"

1. 2. 2019 Ing. Martina Bednárová

Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013
Názov opatrenia: 3.3 Vzdelávanie a informovanie
 

Výška žiadaného finančného príspevku Suma v EUR
Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov 7 188,00 €
Ostatné výdavky na projekt (t.j. neoprávnené výdavky) 0,00 €
Celkový objem výdavkov 7 188,00 €

 

V rámci projektu bude pripravená a uskutočnená informačná aktivita spojená s tréningami na získanie potrebných vedomostí formou dvojdenného semináru. Účastníkmi budú zástupcovia podnikateľského sektora najmä vo vidieckom cestovnom ruchu, poľnohospodárstve a lesníctve, pôsobiacich na území členských obcí MAS Naše Považie.  Cieľom je informovať účastníkov o nových možnostiach rozvoja svojho podnikania vo vidieckom území formou efektívneho využívania možností, ktoré im prináša prístup LEADER i CLLD a budovanie patnerstiev v novom programovom období. Seminár prinesie aj možnosť získať informácie, ako sú tieto nástroje využívané v zahraničí a vymeniť si skúsenosti. Zároveň bude informovať o možnostiach, ktoré prináša zavedenie značky regionálneho produktu v území, kde účastníci pôsobia. Toto všetko môže skvalitniť ich podnikanie, priniesť nový pohľad na vidiek ako priestor na podnikanie, čo povedie k vyššej zamestnanosti a zvýšovaniu kvality života vo vidieckom území. Na seminár budú pozvaní aj zástupcovia MAS a iní aktéri vidieckeho rozvoja v území. Projekt prispeje k tvorbe nových a udržaniu starých pracovných miest na vidieku formou podpory malých a stredných podnikov za podmienky trvaloudržateľného rozvoja. Ďalej prispeje k zvyšovaniu povedomia podnikateľov v území MAS o aktivitách MAS a možnostiach podpory ich aktivít nielen formou implementácie stratégie MAS, ale i iných projektových podpôr. Zároveň vďaka realizácií aktivít projektu posunieme ďalej sieťovanie jednotlivých subjektov na vidieku. Seminár stavia na budovaní nových partnerstiev a väčšieho zapojenia podnikateľského a neziskového sektora do implementácie rozvojových dokumentov na úrovni regiónu, do tvorby stratégie MAS Naše Považie na nové programové obdobie a do aktivít smerujúcich k rastu kvality života vo vidieckom priestore.


nedeľa, 14. júl 2024
Meniny má Kamil
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy