Naše Považie

Úprava verejných priestranstiev a chodník v obci Horná Mariková

4. 2. 2019 Ing. Martina Bednárová

Obec Horná Mariková - Úprava verejných priestranstiev a chodník v obci Horná Mariková

 

Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013
Názov opatrenia: 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí

Výška finančného príspevku Suma v EUR
Požadovaná výška finančného príspevku z EPFRV a ŠR spolu (bez DPH) 20 335,60
Ostatné výdavky na projekt (t.j. neoprávnené výdavky) 4 067,12
Celkový objem výdavkov 24 402,72

Pôvodný stav verejných priestranstiev a plôch v obci bol z hľadiska občana nevyhovujúci. Nebol vytvorený priestor pre oddych a pobyt matiek s malými deťmi. Daný projekt bolo potrebné riešiť z dôvodu nepriaznivého pôvodného stavu verejného priestranstva a chodníka, ktoré už esteticky ani bezpečnostne neplnili svoju funkciu.


V rámci projektu park dostal novú podobu, umiestnili sa tu lavičky na sedenie, vysadili sa dreviny, vytvorilo sa oddychové zákutie pre malé deti atď. Súčasťou úpravy verejných priestranstiev bola výstavba chodníka a osadenie smetných košov pri lavičkách na sedenie. Chodník je dĺžky 84,44m, šírky 1,50m. Kryt je betónová dlažba. Súčasťou chodníka sú spevnené plochy pri lavičkách na sedenie. Celá oddychová zóna je dopravne napojená na jestvujúci chodník, ktorý je vybudovaný pozdĺž štátnej cesty. Po pravej strane chodníka sú vysadené Tuje. Celá plocha medzi jestvujúcim chodníkom a navrhovaným chodníkom je zatrávnená. Navrhnuté riešenie pozostávalo z výstavby nových chodníkov pre peších o šírkach 120 a 180 cm. Spevnené a rozptylové plochy majú rovnaký povrch, no sú tvarovo prispôsobené objektom, pre ktoré slúžia. Súčasťou parku sú lavičky, koše na odpadky. Prvky sú riešené na vysokej estetickej úrovni a vypracované do detailov:
- lavička (z ocele a dreveného masívu) 5 ks
- odpadový kôš (oceľový pás na jednej nohe) 3 ks
Stavba je riešená ako celok, pozostávajúca z nasledovných objektov:
- chodník
- drobná architektúra
- zeleň a výsadba drevín


Chodník
Chodník kopíruje tvar návrhu úpravy priestranstiev. Jeho začiatok a koniec sú navrhnuté na pôvodnom chodníku, ktorý je vybudovaný pozdĺž štátnej cesty. Dĺžka chodníka je 84,44m, šírka 1,50m. Celková plocha chodníka 131,89m². Kryt chodníka je betónová dlažba. Chodník je po oboch stranách ukončený záhonovým obrubníkom osadeným do betónového lôžka C12/15. Uložený je v úrovni nivelety.
Konštrukčné vrstvy chodníka :
- betónová dlažba hr. 60 mm
- lôžko zo štrkodrte fr. 4-8 hr. 30 mm
- štrkodrva fr. 32-63 hr. 200 mm
SPOLU 290mm

Drobná architektúra
Súčasťou parku sú lavičky a koše na odpadky. Prvky sú riešené na vysokej estetickej úrovni a vypracované do detailov:
- lavička (z ocele a dreveného masívu) 5 ks
- odpadový kôš (oceľový pás na jednej nohe) 3 ks
Zeleň a výsadba drevín
V parku je vysadených 30 ks drevín. Sú tu vysadené tuje a celá plocha sa ohumusovala a zatrávnila. Ohumusovanie bolo 10 mm.


sobota, 20. júl 2019
Meniny má Iľja/Eliáš
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy