Naše Považie

Počarová - úprava verejných priestranstiev

4. 2. 2019 Ing. Martina Bednárová

Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013
Názov opatrenia: 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí

Výška finančného príspevku Suma v EUR
Požadovaná výška finančného príspevku z EPFRV a ŠR spolu (bez DPH) 19 587,71
Ostatné výdavky na projekt (t.j. neoprávnené výdavky) 3 917,54
Celkový objem výdavkov 23 505,25

Priestor okolo kultúrneho domu v obci bol z časti upravený asfaltom, ktorý bol ale popraskaný, poznačený jamami a výtlkmi. Časť pozemku bola nespevnená. Priestor bolo potrebné upraviť a spevniť z dôvodu bezpečnosti a účelnosti, nakoľko priestor je využívaný aj ako zhromažďovací pre miestnych obyvateľov.


Predmetom projektu je úprava verejných priestranstiev v blízkosti obecného úradu.
Projekt riešil:
- úpravu plochy
- rekonštrukciu plochy pred kultúrnym domom
- zábradlie pri potoku
- odvedenie dažďových vôd

Pôvodná asfaltová plocha sa odstránila a položila sa nová podkladná asfaltová vrstva a nový asfaltový kryt. Vstup pred kultúrnym domom sa odstránil v plnom rozsahu a zrealizoval sa nový vstup podľa projektuvej dokumentácie. Na konštrukciu zábradlia sa privarili tenkostenné profily, čím sa zabezpečila bezpečnosť pred pádom detí do potoka. Okolo potoka za vysadílo 10 ks Thuja occidentalis Malonyana. Boli osadené v zelenom páse medzi potokom a spevnenou plochou. Pred tujami boli osadené 3 ks lavičiek a jeden kôš na odpadky. Odvodnenie splachových vôd je odvodňovacím žľabom do líniového vtoku a odtiaľ kanalizáciou do jestvujúcej šachty, cez ktorú bude splachová voda odvedená do potoka.


nedeľa, 14. júl 2024
Meniny má Kamil
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy