Naše Považie

Obec Slopná: Obnova a rozvoj obcí- výstavba verejných priestranstiev v obci

5. 2. 2019 Ing. Martina Bednárová

Obec Slopná chce realizáciou prijektu zlepšiť a skvalitniť stav verejnej infraštruktúry v obci. Zlepšenie a skvalitnenie stavu sa uskutoční prostredníctvom stavby: OBNOVA A ROZVOJ OBCÍ – VÝSTAVBA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI.
Tento projekt má napomôcť k zvyšovaniu kvality životného prostredia v obci s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť a atraktivitu obce pre obyvateľov i návštevníkov. Zámerom obce je aj zvýšenie životného štandardu obyvateľov obce, obec Slopná týmto projektom chce zabezpečiť lepšie podmienky pre obyvateľov obce a návštevníkov obce.
Konečný prijímateľ realizáciou tohto projektu chce docieliť zvýšenie kvality života obyvateľov obce v rámci Špecifického cieľa 1.2 Zlepšiť a skvalitniť stav verejnej infraštruktúry, Opatrenie 322 Obnova a rozvoj obcí. Ďalšími cieľmi, ktoré úzko súvisia s projektom, sú tiež zatraktívnenie územia obce, jeho celkové zviditeľnenie a zvýšenie štandardu života obyvateľov vytvorením udržateľnej kvality životného prostredia, čo priamo nadväzuje na ciele, ktoré si MAS Naše Považie určila v Integrovanej stratégii rozvoja územia.

Potreba realizácie tohto projektu spočívala hlavne v tom, že nárast populácie a rozvoj cestovného ruchu v danej oblasti kladie nároky na estetickosť, ale aj funkčnosť verejných priestranstiev v obci a v neposlednom rade sa tento projekt po realizácii stal ozdobou obce.
Obec Slopná týmto projektom zlepšila a skvalitnila stav verejnej infraštruktúry v obci. Projekt zahŕňal nasledovné stavebné objekty:
1. SO – 01 - Spevnená plocha cintorín – Pešia doprava v objekte cintorína bola vyriešená spevnenou plochou zo zámkovej dlažby, aby mali chodci bezproblémový pohyb okolo objektov. Odvodnenie dažďových vôd vedie voľne do terén s faserfixmi. Riešenie osadenia obrubníkov v jednotlivých úsekoch je zrejmé z vzorových priečnych rezov. V rámci realizácie boli uskutočnené aj zemné práce v 3. Triede ťažiteľnosti. Prebytočná zemina sa použila k úprave terénu.
2. SO – 02 – Spevnená plocha – V tejto časti projektu bola vybudovaná spevnená plocha zo zámkovej dlažby. V rámci projektu tu bol osadený aj mobiliár s kvetináčom – stojan na bicykle a smetný kôš. Táto spevnená plocha je napojená na miestnu komunikáciu. Odvodnenie dažďových vôd je zabezpečené do jestvujúcich jarkov s 2 % spádom. Riešenie osadenia obrubníkov v jednotlivých úsekoch je zrejmé zo vzorových priečnych rezov.
3. SO – 03 – Pergola - Založenie pergoly je riešené na základových pásoch z monolitického železobetónu – betón triedy C16/20. Pod základové pásy bo umiestnený podkladový betón hrúbky 100 mm. Spodná hrana podkladového betónu siaha siaha pod upravený terén min. 1m. Objekt je zastrešený klasickou drevenou ihlanovou strechou. Drevené krokvy prierezu 60/140 sú umiestnené osovo max. na 1000 mm. Drevené krokvy sú podopreté krajnou väznicou prierezu 140/140 a nárožnou krokvou. V šikmých prienikoch dvoch strešných rovín sú krokvy podopreté nárožnou krokvou prierezu 80/140. Nárožné krokvy sú v hrebeni vzájomne spojené. Krajná väznica je podopretá drevenými stĺpmi prierezu 140/140. Na hornej hrane drevených krokiev a nárožných krokiev je drevené debnenie. Strešná krytina je z asfaltových šindľov.
4. SO – 04 – Turistický smerový bod – Jedná sa o novostavbu turistického smerového bodu. Celá konštukcia je založená na základovej pätke z monolitického železobetónu – betón triedy C25/30. Nosný systém je z dreveného stĺpu, ktorý je votknutý do základovej pätky. Votknutie je zabezpečené vlepením závitovej tyče, resp. betonárskej výstuže do dreveného stĺpa.

Celková výška oprávnených nákladov na projekt je 28 998,01 €.


štvrtok, 25. apríl 2024
Meniny má Marek
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy