Naše Považie

Verejné priestranstvo - chodník ku základnej škole Lysá pod Makytou

1. 2. 2019 Ing. Martina Bednárová

Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013

Názov opatrenia: 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí

Výška finančného príspevku Suma v EUR
Požadovaná výška finančného príspevku z EPFRV a ŠR spolu 23 000,00 €
Ostatné výdavky na projekt (t.j. neoprávnené výdavky) 4 600,00 €
Celkový objem výdavkov 27 600,00 €

 

Predmetom projektu je vytvorenie nového pešieho chodníka pre obyvateľov obce Lysá pod Makytou a tým zabezpečiť bezpečné užívanie chodníka pre všetkých obyvateľov obce. Pôvodne obyvatelia obce chodili po spevnenej a nespevnenej krajnici komunikácie, čím dochádzalo nielen k narušovaniu plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky, ale aj k ohrozeniu bezpečnosti obyvateľov, najmä detí. Projektom sa zároveň zvýši životný štandard, bezpečnosť obyvateľov, cestnej premávky a účelnosť daného priestoru. Pri výstavbe nového chodníka sa vykonala skrývka zeminy. V rámci realizácie sa vytvoril chodník zo zámkovej dlažby o ploche 201,50 m2, hr. 40 mm a kladenej medzi obrubníky z jednej strany do cestných (135 m´) a z druhej strany do záhradných obrubníkov (135 m´). Ďalej sa zrealizovalo odvodnenie dažďovej povrchovej vody z chodníka pomocou odvodňovacieho potrubia ф 300 uloženého pod navrhovaným chodníkom.
Trasa chodníka v časti „A“( dĺžka 135,00 m) začína od jestvujúceho objektu predajne potravín a končí pri vstupe do areálu základnej školy. Navrhovaný chodník je v dotyku po pravej strane s miestnou komunikáciou, po ľavej strane s voľnými pozemkami, pričom dochádza k trvalému záberu pod teleso chodníka. Navrhovaný ľavostranný chodník vznikol v rastlinnom teréne bez násypov a výkopov a výškovo bude kopíruje existujúcu komunikáciu s prevýšením 120 – 150 mm. Chodník je šírky 1,5 m. Na úseku „A“ sú situované 4 kusy uličných vpustí, ktoré zabezpečujú odvodnenie dažďových vôd z chodníka a sú odvedené do navrhovaného odvodňovacieho potrubia ф 300 mm. UV1, UV2, UV3 a UV 4 v priľahlej komunikácií so zaústením cez potrubie do miestneho recipienta – už existujúceho napojenia.
 


nedeľa, 14. júl 2024
Meniny má Kamil
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy