Naše Považie

Výstavba verejného priestranstva v obci Klieština

1. 2. 2019 Ing. Martina Bednárová

Cieľom tohto projektu je vybudovanie detského ihriska, čím obec poskytne vhodný priestor pre deti na aktínve trávenie voľnéhoho času, kde budú pod dohladom rodičov. Daný priestor bude doplnený zeleňou.
Ďalším cierľom je úprava časti cintorína, ktorá bude spočívať vo výmene dvoch existujúcich brán za nové, nakoľko tie pôvodné už nespĺňajú požiadavky na bezpečnosť pri vstupe na cintorín. Plánujú sa tu osadiť aj tri lavičky pre oddych návštevníkov cintorína.
Týmto projektom chce obec zabezpečiť zvýšenie životného štandardu obyvateľov obce a skvalitnenie služieb poskytované obcou, čo aj priamo nadväzuje na ciele, ktoré si MAS Naše Považie stanovilo v ISRÚ:
Strategický cieľ: Zvýšiť štandard života obyvateľov Nášho Považia vytvorením udržateľnej kvality životného prostredia a zatraktívnením územia
Špecifický cieľ: Dobudovať a rozšíriť infraštruktúru voľného času a občiansku vybavenosť

Projekt bolo potrebné realizovať z dôvodu chýbajúcich priestorov na aktívny aj pasívny oddych v danej lokalite obce. Bolo potrebné zabezpečiť priestor pre deti a mladé rodiny, kde by trávili svoj voľný čas v esteticky a bezpečnostne vyhovujúcom prostredí. Ďalšia časť projektu rieši potrebnú úpravu časti cintorína, ktorá spočívala vo výmene dvoch pôvodných brán za nové, pretože pôvodné už nespĺňali požiadavky na bezpečnosť pri vstupe na cintorín a taktiež rieši osadenie lavičiek na oddych pre návštevníkov cintorína.
Predmetom projektu Výstavba verejného priestranstva v obci Klieština bolo:
• Vybudovanie detského ihriska
Súčasťou bola výsadba krovinnej zelene a osadenie PRVKOV DROBNEJ ARCHITEKTÚRY v skladbe: - LAVIČKA (2KS) , - ODPADOVÝ KÔŠ (1KS), pružinová hojdačka (1KS), dvojitá pružinová hojdačka (1KS) a dvojitá hojdačka (1KS) s pieskoviskom. Lavička je z pozinkovaných profilov s drevený sedením. Odpadkový kôš je z pozinkovaných profilov.
• Stavebné úpravy existujúcich brán na cintorín - 2ks - pôvodné brány boli nahradené atypovými a priestor pred domom smútku bol doplnený o oddychové lavičky (3KS) a odpadkový kôš (1KS). Lavička je z pozinkovaných profilov s drevený sedením. Odpadkový kôš je z pozinkovaných profilov.
V rámci projektu boli realizované zemné práce pri výkopoch pre základy lavičiek, odpadkových košov, a osadenie oceľových stĺpikov brán. Prebytočná zemina bola uložená na skládke. Pred zahájením výkopových prác boli vytýčené všetky inžinierske siete ich správcami. Pred zahájením prác boli taktiež vytýčené hranice pozemkov na ktorých sa nachádzajú jednotlivé stavby.
Základy sú z prostého betónu B20, betónované do zapažených resp. vykopaných rýh. Zásypy sú realizované zo štrku.
Nosné profily detských hojdačiek sú z hliníkových profilov. Nosné profily lavičiek a odpadkových košov sú z pozinkovanej ocele. Oceľová brána je celá z oceľových kruhových profilov natretá farebným náterom.
Po zakotvení stĺpov brány, lavičiek, detského mobiliáru a odpadkového koša bolo kotvenie podbetónované a dosypané obsypovým materiálom.
Taktiež v rámci projektu prebehli aj búracie práce, pri ktorých sa jednalo sa o odstránenie existujúcich brán na cintoríne.
Sadovnícke úpravy prebehli všetkých nespevnených plochách v území alebo plochách dotknutých výstavbou . Po vyčistení pozemkov a uskutočnení terénnych prebehla výsadba krov a založenie trávnikov na detskom ihrisku.
Projekt riešil exteriérové úpravy v území tak, aby vhodne doplnili navrhnutú architektúru a esteticky povýšili riešený obytný blok. Riešenie bolo limitované nedostatkom priestoru medzi komunikáciami a samotným objektom. Limitujúce boli aj existujúce inžinierske siete. Kríková vegetácia bola vysadená v ucelených plochách pozdĺž chodníkov. Toto riešenie bolo vhodné aj z hľadiska údržby.
Všetky vysadené dreviny zodpovedajú miestnym klimatickým podmienkam, expozícii na pozemku, priestorovým parametrom a zohľadňujú aj spôsob prevádzkového využitia areálu. Vysadené boli dva druhy drevín a to: Kry listnaté, 13 ks (zlatovka) a kry ihličnaté, 11 ks (borievka).

Celková výška oprávnených nákladov na projekt je 12 956,52 €.


nedeľa, 14. júl 2024
Meniny má Kamil
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy