Naše Považie

Obec Domaniža: Obnova a rozvoj obcí- výstavba a rekonštrukcia chodníkov

5. 2. 2019 Ing. Martina Bednárová

Hlavným cieľom projektu, ktorý plánujeme dosiahnuť jeho realizáciou, je zlepšenie a skvalitnenie stavu verejnej infraštruktúry v obci Domaniža prostredníctvom stavby: OBNOVA A ROZVOJ OBCÍ – VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV. Enormný nárast dopravy spôsobil konfliktné situácie v prevádzke obce. Je častý výskyt kolíznych bodov, kde sa stretáva pohyb chodcov s pohybom motorových vozidiel. Cieľom projektu je tiež z tohto hľadiska vytvorenie a zabezpečenie celkovej segregácie pešej a automobilovej dopravy, skvalitnenie estetického vzhľadu a vizuálnej orientácie, vytvorenie podmienok pre odstavné a parkovacie plochy. Ďalšími cieľmi, ktoré súvisia s realizáciou projektu sú: vytvorenie priestoru pre potrebu pešieho pohybu, zabezpečenie väčšej bezpečnosti, väčší verejný komfort a zníženie deštrukcie vidieckej štruktúry, čo priamo nadväzuje na ciele, ktoré si MAS Naše Považie určila v Integrovanej stratégii rozvoja územia.
CIELE PROJEKTU: zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach v rámci Strategickej priority 1 Obnova a rozvoj obcí, špecifický cieľ 1.2 Zlepšiť a skvalitniť stav verejnej infraštruktúry, Opatrenie 322 – Obnova a rozvoj obcí.
Cieľ sa bude napĺňať predovšetkým prostredníctvom realizovania aktivít súvisiacich so zlepšením životných podmienok obyvateľov v obci Domaniža. Zároveň sa obec Domaniža stane príťažlivejšou pre obyvateľov, návštevníkov aj turistov.

Tento projekt bolo potrebné realizovať z hľadiska, že pôvodný stav chodníkov v obci Domaniža bol nevyhovujúci. Rekonštrukciou pôvodných a výstavbou nových chodníkov sa zvýšila bezpečnosť a komfort chodcov. Zároveň sa obec esteticky zhodnotila nie len v očiach jej obyvateľov, ale aj návštevníkov. V rámci projektu prebehla výstavba a rekonštrukcia chodníka zo zámkovej dlažby, ktorý slúži na bezproblémový pohyb chodcov okolo objektov. Chodníky sú v celkovej dĺžke 405,00 b. m. Celková plocha chodníkov je 692,27 m² a priemerná šírka chodníkov je 1,71 m. Chodník je napojený na miestnu komunikáciu. Odvodnenie dažďových vôd je riešené voľne do terénu s 2% spádom. Smerové pomery chodníkov sú prispôsobené jestvujúcej trase. Prebytočná zemina zo zemných prác sa použila k úprave terénu.

Celková výška oprávnených nákladov na projekt je 45 999,12 €.


nedeľa, 14. júl 2024
Meniny má Kamil
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy