Naše Považie

Lednické Rovne - úprava verejných priestranstiev

1. 2. 2019 Ing. Martina Bednárová

Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013
Názov opatrenia: 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí

Výška finančného príspevku Suma v EUR
Požadovaná výška finančného príspevku z EPFRV a ŠR spolu (bez DPH) 15 814,02
Ostatné výdavky na projekt (t.j. neoprávnené výdavky) 3 162,80
Celkový objem výdavkov 18 976,82

Tento projekt bolo potrebné realizovať z dôvodu, že predmetná spevnená plocha bola v zlom technickom stave a už nespĺňala svoj pôvodný účel. Takisto bolo potrebné zrekonštruovať chodník pre zvýšenie bezpečnosti obyvateľov obce a návštevníkov.
Priestor bol neupravený s množstvom výtlkov a jám. Predmetné územie sa nachádza po ľavej strane štátnej cesty oproti Obecnému úradu, ohraničené jestvujúcou zástavbou.
Dopravne sú jestvujúce objekty napojené z vedľajšej komunikácie. Pre peších sú objekty prístupné z chodníkov vybudovaných v rámci okružnej križovatky. Riešená plocha je vo vlastníctve obce. Pozemok je rovinatého charakteru. Celková plocha je 265,00m 2 .
Úpravou verejných priestranstiev sa zabezpečil bezpečný prístup obyvateľov obce k pôvodným objektom, úprava priestoru medzi objektami a celá plocha sa odvodnila. Projekt bol rozdelený na dva stavebné objekty:


• SO 01 – spevnená plocha rieši:
- spevnená plocha 226,00 m²
- odvodnenie dažďových vôd

• SO 02 – chodník
- chodník 27,00m²
- filtračný priestor pri objekte

Smerové osadenie - SO 01, SO 02
Úprava verejných priestranstiev – riešená plocha bola limitovaná jestvujúcou zástavbou a výstavbou okružnej križovatky. Pozdĺž jestvujúcich objektov bola navrhutá filtračná plocha na odvetranie základov. Šírka je 0,50m. Šírka vrstvy je 0,50m. Filtračná plocha sa vyplnila vymývaným štrkom fr.32-63. Pod štrk sa osadila geotextília.
Od štátnej cesty, pozdĺž objektu je urobený prístupový chodník šírky 1,50m. Chodník je osadený rovnobežne s objektom. Ukončený je pri vstupe. Od odstavnej plochy je chodník oddelený zvýšeným obrubníkom o 0,12m.
Ostatná plocha je ohraničená betónovým obrubníkom. Kryt spevnenej plochy je z betónovej dlažby. Na odstavnú plochu je dovolený prístup motorovým vozidlám do 5ton, z dôvodu zásobovania a udržiavania čistoty.
Odvodnenie povrchových vôd je cez uličné vpuste do kanalizácie.
Výškové osadenie - SO 01, SO 02
Výškové osadenie chodníka a spevnenej plochy – projekt rešpektuje osadené obrubníky na ležato pre vybudovanie chodníka pre peších. Výškovo je chodník osadený tak, že rešpektuje výšku podlahy na vstupoch do objektu. Chodník je ukončený betónovým obrubníkom.
Priečny sklon je 2% od budovy.
Spevnená plocha má pozdĺžny sklon 1% od štátnej cesty po koniec úpravy. Priečny sklon od chodníka je 2% k uličným vpustiam a 1% od päty násypu okružnej križovatky k uličným vpustiam.
Šírkové usporiadanie – SO 01, S O02
Šírka filtračnej vrstvy od jestvujúcich objektov je 0,50m. Ukončená je záhonovým obrubníkom, uloženým do bet. lôžka C12/15.
Chodník od spevnenej plochy je ukončený betónovým obrubníkom. Osadený je nad niveletou spevnenej plochy 0,12m do betónového lôžka C12/15. Šírka chodníka 1,50m.
Šírka spevnenej plochy je premenná, podľa tvaru pozemku. Od chodníka je priečny sklon 2% v šírke 3,50m. Uličné vpuste sú osadené v najnižších bodoch. Celá spevnená plocha je ohraničená betónovým obrubníkom.
Konštrukcia spevnenej plochy a chodníka:
Zrealizovaná je nová konštrukcia spevnenej plochy ako aj chodníka.
Konštrukčné vrstvy spevnenej plochy sú v hrúbke 390 mm so skladbou:
SO 01 – spevnená plocha
- cementobetónová dlažba 80 mm
- lôžko zo štrkodrte fr. 4-8 30 mm
- kamenivo spevnené cementom CBGM C12/15 120 mm
- štrkodrvina fr. 0-32 ŠD 160 mm
SO 02 – chodník
Konštrukčné vrstvy chodníka sú v hrúbke 310 mm so skladbou:
- cementobetónová dlažba 60 mm
- lôžko zo štrkodrte fr. 4-8 30 mm
- kamenivo spevnené cementom CBGM C12/15 100 mm
- štrkodrvina fr. 0-32 ŠD 120 mm


nedeľa, 14. júl 2024
Meniny má Kamil
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy