Naše Považie

Čertov

Ing. Martina Bednárová

Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013
Názov opatrenia: 3.2 Podpora činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - časť B

Výška žiadaného finančného príspevku Suma v EUR
Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov 24 540,00
Ostatné výdavky na projekt (t.j. neoprávnené výdavky) 0,00
Celkový objem výdavkov 24 540,00

Cieľom projektu je zvyšovanie atraktivity územia, na ktorom „Združenie na podporu rozvoja oblasti Lazy pod Makytou – Čertov“ pôsobí pre turistov, čo zabezpečí zvýšenie atrakivity podnikania v cestovnom ruchu vo vidieckych oblastiach regiónu. Následný rast zamestnanosti na vidieku povedie k zvýšeniu kvality života obyvateľov na území. Tento cieľ priamo nadväzuje aj na ciele PRV a ISRÚ MAS Naše Považie, ktorými je zvyšovanie zamestnanosti na vidieku. Cieľom projektu je teda pritiahnuť do regiónu turistov, ktorí budú následne využívať služby miestnych zariadení cestovného ruchu ako i iných poskytovateľov služieb a tým zvýšia ich príjmy z podnikateľskej činnosti. Realizáciou projektu bude zabezpečená propagácia členov združenia a ich aktivít.

„Združenie na podporu rozvoja oblasti Lazy pod Makytou – Čertov“ bolo založené 13.5.2008 za účelom podpory a rozvoja cestovného ruchu na Čertove a okolí. Snahou združenia je predovšetkým realizácia športových, kultúrno-spoločenských, vzdelávacích programov, tuzemských i zahraničných pobytových programov pre členov združenia a iné osoby. Ďalej sa zameriava na koordináciu svojich členov pri tvorbe a realizácii programu cestovného ruchu v území svojej pôsobnosti, ako aj tvorbu a realizáciu marketingu a propagácie cestovného ruchu pre svojich členov.
Zároveň sa snaží o presadzovanie spoločných záujmov v cestovnom ruchu, organizovanie akcií a podujatí pre návštevníkov a pre podporu cestovného ruchu, ako aj za účelom podpory telesnej kultúry a ochrany kultúrnych hodnôt Považia. Hlavným cieľom združenia je zabezpečovanie koordinácie spoločných činností, odborných služieb, humanitných cieľov a rozvojových programov v oblastiach turizmu, životného prostredia a rozvoja prihraničného územia Lazy pod Makytou – Čertov. Združenie svojimi aktivitami prispieva k trvaloudržateľnému rozvoju územia, zvyšovaniu kvality života v území, vytváraniu pracovných príležitostí, udržiavaniu kultúrnej krajiny, ochrane životného prostredia a kultúrneho dedičstva územia, rozvoju cestovného ruchu a športu, rozvoju infraštruktúry.
Územie, na ktorom združenie pôsobí, má veľký potenciál pre rozvoj aktivít cestovného ruchu najmä pre atraktivitu samotnej prírody, bohatý folklór, rozvíjajúce sa služby a orientáciu na viaceré typy turizmu. Región sa však potrebuje dostať do povedomia potenciálnych turistov, nakoľko donedávna bol známy najmä tým, že hospodárstvo bolo orientované prevažne na priemysel. Región chceme dostať do povedomia širokého spektra turistov formou propagačných aktivít zameraných na poskytovateľov služieb a samotné atrativity regiónu.
V rámci naplnenia našich cieľov plánujeme realizáciu našich zámerov prostredníctvom elektronických a printových médií. Aktivity projektu rozdeľujeme na nasledovné:


1. Príprava textových a obrazových podkladov pre brožúru, grafika brožúry vrátane fotografií, tvorba loga, grafická príprava mapy a autorské práva na ňu, tvorba a spravovanie webového sídla, tlač printových výstupov – 30 000 ks informačných brožúr. Samotný predmet pozostáva z grafického spracovanie informačných brožúr vrátane fotografických prác, obrazových a textových podkladov (formát A5, 20 strán), tvorba a grafické spracovanie loga združenia.


2. Tvorba webstránky pre projekt „Čertov“. Samotný predmet pozostáva z tvorby webovej stránky (grafická šablóna, naplnenie obsahu databázy, SEO optimalizácia, redakčný systém)
Distribúcia printových výstupov a propagácia webstránky na rôznych podujatiach v regióne i mimo neho, distribúcia do jednotlivých zariadení ponúkajúcich služby pre návštevníkov regiónu.
 


nedeľa, 14. júl 2024
Meniny má Kamil
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy