Naše Považie

Výstavba verejného priestranstva pri obecnom úrade - Papradno

1. 2. 2019

Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013
Názov opatrenia: 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí

Výška finančného príspevku Suma v EUR
Požadovaná výška finančného príspevku z EPFRV a ŠR spolu (bez DPH) 31 515,70
Ostatné výdavky na projekt (t.j. neoprávnené výdavky) 6 303,14
Celkový objem výdavkov 37 818,84

Potreba realizácia tohto projektu vyplývala z nedostatku miesta pre neformálne stretnutia občanov aj návštevníkov obce. Toto verejné priestranstvo bude poskytovať možnosť trávenia voľného času pre malých i veľkých.


Na existujúcej ploche sa vykonala skrývka zeminy za účelom vyrovnania terénu a demolácia existujúceho objektu. Po zrovnaní terénu sa na celom pozemku zrealizovala pokládka zámkovej dlažby (511,50m²), rozprestrela sa nová ornica (41,00m²) a realizovala sa nová výsadba parkovej trávy (41,00m²). V rámci realizácie spevnenej plochy sa realizovalo nové odvodnenie cez 4 ks uličných vpustí, ktoré boli zaústené do existujúcej retenčnej nádrže s prepadom.


Určenie plôch pre sadovnícke úpravy a postupnosť prác:
Návrh sadovníckych úprav sa týkal všetkých nespevnených plôch v území (výsadba stromov, krov a založenie trávnikov). Pred založením zelene bolo potrebné dokončiť všetky stavebné úpravy a dôsledne vyčistiť pozemok od stavebného odpadu, vykonať terénne úpravy. Po zahumusovaní a spracovaní pôdy nasledovali výsadby stromov, krov a na záver založenie trávnika.


Kvalita a spôsob výsadby drevín:
Kvalita výsadieb bola priamoúmerná kvalite technológie výsadby. Listnaté stromy sa vysádzali so zemným balom s obvodom kmeňa podľa druhu 12-14 a 14-16 cm. Veľkosť výsadbovej jamy bola 1m³. Do jám stromov bola vykonaná 50% výmena pôdy s použitím záhradníckeho substrátu. Ku každému stromu bolo použité hnojivo Silvamix MG v množstve 4 ks k jednému stromu. Okolo stromov museli byť urobené výsadbové misy pre zachytenie dažďovej vody. Vysadený strom sa ukotvil kolovou konštrukciou z troch kolov o dĺžke 2,5m a priemere 8cm. Kmeň bol chránený pod úväzkom jutovou vrstvou a jednotlivé dreviny boli vyviazané jutovými povrazmi dostatočnej hrúbky. Ihličnaté stromy mali výšku 50 – 80 cm a boli vysadené a zabezpečené ako listnaté stromy. Pri výsadbe kontajnerovaných krov bola navrhnutá veľkosť 40 – 60 cm. Výsadbová jama mala podľa veľkosti sadenice a typu kra 0,02 – 0,05m³. Pri výsadbe bola vykonaná 50% výmena pôdy s použitím záhradníckeho substrátu a jedna tableta hnojiva Silvamix MG. Po výsadbe sa museli stromy a kry zamulčovať 15 cm vrstvou mulča. Založeniu trávnikov predchádzalo dôsledné rozrušenie povrchu a kultivácia pôdy. Trávnik bol založený na pôdu obohatenú vrstvou 5cm záhradníckeho substrátu. Výsev sa vykonal v množstve 30g/m² parkovou zmesou.
Všetky stromy boli navrhnuté v záhonoch, v rastlom teréne, čo vytváralo lepší predpoklad pre ich rast. Bolo nutné, aby všade okolo spevnených plôch kde nadväzuje zeleň boli zvýšené obrubníky. Zamedzilo sa tak zasoľovaniu a zmenšilo sa riziko devastácie autami.


nedeľa, 14. júl 2024
Meniny má Kamil
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy