Naše Považie

Výstavba verejného priestranstva a rekonštrukcia existujúceho verejného osvetlenia v obci Dolný Lieskov

1. 2. 2019 Ing. Martina Bednárová

Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013
Názov opatrenia: 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí

Výška finančného príspevku Suma v EUR
Požadovaná výška finančného príspevku z EPFRV a ŠR spolu (bez DPH) 26 343,92
Ostatné výdavky na projekt (t.j. neoprávnené výdavky) 5 268,78
Celkový objem výdavkov 31 612,70

Cieľom projektu bolo vytvorenie nových prvkov v obci Dolný Lieskov a miestnej časti Tŕstie pre zabezpečenie bezpečného užívania daných priestorov pre všetkých obyvateľov obce. Ďalším predmetom projektu bola rekonštrukcia existujúceho verejného osvetlenia, čím sa skvalitnili služby poskytované obcou, znížila sa náročnosť na údržbu svietidiel, zlepšili sa optické vlastnosti osvetlenia cestných komunikácií, znížila sa spotreba elektrickej energie. Zároveň sa zabezpečíl bezpečnejší pohyb obyvateľov po uliciach obce za zníženej viditeľnosti.


Potreba realizácie projektu vyplývala z absencie spevnenej plochy a chodníkov v spomínaných častiach obce Dolný Lieskov. Verejné osvetlenie vykazovalo zvýšené prevádzkové náklady a pôsobilo neesteticky. Výmenou svietidiel sa dosiahla úspora prvádzkových nákladov, nákladov na údržbu a prispelo by sa aj k zatraktívneniu obce.


Predmetom projektu je vytvorenie nového verejného priestranstva v obci Dolný Lieskov a miestnej časti Tŕstie a výmena existujúcich svietidiel verejného osvetlenia.
• Verejné priestranstvo v obci Dolný Lieskov a miestnej časti Tŕstie
Výstavba nových chodníkov je zo zámkovej dlažby hr.: 60 mm. Z riešených častí verejných priestranstiev sa vykonala skrývka zeminy, ktorá sa použila na obsyp v tomto území. Chodníky a spevnená plocha sú kladené do záhradných obrubníkov. K napojeniu k obecnej komunikácii sa použili cestné obrubníky zapustené na 50 mm. Súčasťou bola aj výsadba krovynnej zelene a osadenie prvkov drobnej architektúry v nasledovnej skladbe:
- Lavička (11ks)
- Odpadový kôš (6ks)
- Dvojhojdačka retiazková (2ks)
- Koník na pružine (2ks)
- Preklápačka (2ks)
Lavička je z pozinkovaných profilov s dreveným sedením. Odpadový kôš je z pozinkovaných profilov.
Verejné osvetlenie
Vrámci projektu sa uskutočnila výmena osvetľujúcich telies kus za kus vrátane nových výložníkov v celkovom počte 87 ks + 3 ks (osvetlenie na cintoríne). Projekt tiež riešil s čiastočnú úpravu dvoch rozvádzačov – vonkajší náter a nová kabeláž napojenia svietidla v rozsahu 2%.


nedeľa, 14. júl 2024
Meniny má Kamil
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy