Naše Považie

Modernizácia verejného priestranstva, chodník na cintoríne - Horný Lieskov

1. 2. 2019 Ing. Martina Bednárová

Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013
Názov opatrenia: 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
 

Výška finančného príspevku Suma v EUR
Požadovaná výška finančného príspevku z EPFRV a ŠR spolu 13 360,33 €
Ostatné výdavky na projekt (t.j. neoprávnené výdavky) 2 672,07 €
Celkový objem výdavkov 16 032,40 €

Na cintoríne v súčasnej dobe existuje kamienkový chodník, ktorý za nepriaznivého počasia nespĺňa svoju funkciu. Pohyb po chodníku majú sťažený predovšetkým starší občania obce. Vytvorením nového pešieho chodníka zo zámkovej dlažby sa dosiahne bezpečné užívanie daných priestorov pre všetkých obyvateľov a návštevníkov.
Predmetom projektu je vytvorenie nového chodníka v priestore cintorína. V rámci rozšírenej časti chodníka sa umiestni jedna lavička.
Na existujúcej ploche sa vykoná skrývka zeminy a odstráni sa existujúci kamienkový chodník. V rámci realizácie sa vytvoria chodníky zo zámkovej dlažby. Existujúca betónová cesta sa predĺži. Táto betónová plocha bude dilatovaná. Chodník a cesta budú realizované do záhradných obrubníkov.


nedeľa, 14. júl 2024
Meniny má Kamil
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy