Naše Považie

Úprava verejných priestranstiev v obci Beluša

1. 2. 2019 Ing. Martina Bednárová

Základným cieľom projektu, ktorý plánujeme realizáciou projektu, t.j. úpravou verejných priestranstiev je dosiahnuť zlepšenie základných služieb a zvýšenie kvality života pre obyvateľov obce Beluša. Cieľom tohto projektu je rekonštrukcia priestoru v miestnej časti Rajšula a na sídlisku Ľ. Štúra. Súčasný stav verejných priestranstiev a plôch v obci je z hľadiska občana nevyhovujúci. V obci je nedostatok priestorov pre oddych a pobyt matiek s malými deťmi ako aj nedostatok vybudovaných detských ihrísk, kde by mohli deti tráviť voľný čas.
Cieľ tohto projektu priamo nadväzuje na ciele programu a opatrenia ISRÚ, ktoré si MAS Naše Považie stanovilo, a to:
Strategický cieľ: Zvýšiť štandard života obyvateľov Nášho Považia vytvorením udržateľnej kvality životného prostredia a zatraktívnením územia
Špecifický cieľ: Dobudovať a rozšíriť infraštruktúru voľného času a občiansku vybavenosť
Z uvedeného dôvodu Obecný úrad reagoval na výzvu č.3 Naše Považie o možnosť pridelenia finančných prostriedkov z fondov EU, z ktorých je možné financovať úpravy verejných priestranstiev.
Miestna časť Rajšula sa nachádza v okrajovej časti obce Beluša, medzi miestnymi komunikáciami a hranicami pozemkov rodinných domov.
Sídlisko Ľudovíta Štúra sa nachádza v centre obce Beluša, medzi miestnymi komunikáciami – ulica Ľ. Štúra, Trenčianska a miestnou riekou Pružinka. Predmetný pozemok je ohraničení bytovými domami.
Pozemok je vhodný pre vybudovanie oddychovej zóny v ktorej budú v budúcnosti osadené lavičky, preliezky, kolotoče a podobné zariadenia pre deti.

Tento projekt bol zrealizovaný z dôvodu obmedzených možností na trávenie voľného času v obci. Deti a mamičky na materskej dovolenke z miestnej časti Rajšula, ktorá sa nachádza v okrajovej časti obce Beluša a zo sídliska Ľudovíta Štúra, ktoré sa nachádza v centre obce, nemali vytvorené vhodné priestory v blízkosti svojho bydliska na aktívny oddych, ktoré by spĺňali aj bezpečnostné požiadavky. Tento projekt im zabezpečil pekné prostredie pre oddych a bezpečné na hranie.
Predmetom realizácie bola úprava verejných priestranstiev práve v spomínaných častiach obce.
1. Úprava verejných priestranstiev v miestnej časti Rajšula
• Oplotenie – Pôvodné oplotenie sa asanovalo. V jeho trase sa zrealizovalo nové oplotenie v dĺžke 169,50m. V oplotení je osadená vstupná dvojkrídlová poplastovaná brána 420x135cm a jedna jednokrídlová bránka 120x135cm. Základ oplotenia tvorí pás z betónu C12/15. Šírka pásu je 45 mm, hĺbka60mm. Vystužený je sieťovinou KARI o 6mm, oká 150/150mm. Nadzákladový betón je výšky 300mm. Múrik je dilatovaný po 20m. Do múrika sú osadené stĺpiky poplastovanaé po 2,50m. V každom siedmom poli a na rohových stĺpikoch sú osadené obojstranné vzpery. Pletivo je poplastované výšky 1,25m. Za viacúčelovým ihriskom po oboch stranách bola osadená poplastovaná sieť výšky 5,0m. Stĺpiky sú osadené po 3,0m. Celková dĺžka oplotenia je 42,0m.
• Chodník – Chodník je dĺžky 35,20m, šírky 1,25m, v strede rozšírený na 2,25m. Kryt – betónová dlažba. Celková plocha chodníka je 55,13 m². Chodník je po oboch stranách ukončený záhonovým obrubníkom osadeným do betónového lôžka C12/15. Uložený je v úrovni nivelety. Priečny sklon chodníka je 2% k jazdnému pruhu vozovky. Konštrukčné vrstvy chodníka:betónová dlažba hr. 60mm, lôžko zo štrkodrte fr.4-8 hr. – 30 mm, štrkodrva fr.32-63 hr.-180mm
• Trávnatá plocha – Vzhľadom na tvar pozemku a križujúce NN rozvody trávnatá plocha má rozmer 35,0 x 20,0m. Ohraničená je betónovým obrubníkom osadeným na úrovni nivelety. Priečny sklon je strechovitý 1% k pozdĺžnym stenám plochy. Plocha je oddrenážovaná do dvoch vsakovacích jám, ktoré sú vyplnené lomovým kameňom pod drenážou. Celková plocha je 694,50 m². Konštrukčné vrstvy: zatrávnenie a ohumusovanie 180 mm, štrkodrvina fr. 8-16 – 120mm, štrkodrvina fr. 16-32-150mm.
• Zatrávnenie – Po ukončení výstavby sa ostatná plocha zatrávnila a ohumusovala. Celková plocha zatrávnenia je 1 064,90 m².
2. Úprava verejných priestranstievna sídlisku Ľudovíta Štúra
• Oplotenie – celá zóna bola oplotená nízkym oplotením z poplastovaných rámových dielcov výšky 1 000mm, výplň z ok 150 x 150mm. Dĺžka dielca 1 500mm. Celková dĺžka oplotenia je 90,75m. Dielce sú osadené a poplastované stĺpiky. Stĺpiky sú osadené do betónových pätiek 350x350x400mm. Pätky sú z C12/15. Základ je ukončený v úrovni terénu.
• Spevnená plocha – Plocha je osadená na vybudovaný chodník na sídlisku. Jeho tvar určuje pôdorysný tvar pozemku.Celková plocha je 274,50m². Kryt – gumová dlažba profilovaná. Je ohraničená záhonovým obrubníkom osadeným do betónového lôžka C12/15. Uložený je v úrovni nivelety. Kryt plochy je z gumových rohoží 500x1 000x40mm. Konštrukčné vrstvy spevnenej plochy: gumová dlažba profilovaná 40mm – 40mm, vyrovnávacia vrstva z piesku fr. 1-8mm – 30mm, štrkodrvina fr. 0-32-150mm
• Zatrávnenie – Po ukončení výstavby sa ostatná plocha zatrávnila a ohumusovala. Celková plocha zatrávnenia je 341,00m².
 

Celková výška oprávnených nákladov na projekt je 70 000,00 €.


nedeľa, 14. júl 2024
Meniny má Kamil
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy