Naše Považie

Obec Brvnište: OBNOVA A ROZVOJ OBCÍ – VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI

14. 1. 2018 Ing. Martina Bednárová

Obec Brvnište plánuje výstavbou chodníkov v obci zabezpečiť bezpečnejší a kvalitnejší pohyb chodcov. Tento projekt má napomôcť k zvyšovaniu kvality životného prostredia v obci s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť a atraktivitu obce pre obyvateľov i návštevníkov. Cieľom projektu je vytvorenie a zabezpečenie odlúčenia pešej a automobilovej dopravy. Realizáciou projektu sa napĺňajú aj ďalšie ciele, ako napr.: vytvorenie priestoru pre chodcov, zabezpečenie ich väčšej bezpečnosti, väčší verejný komfort, ktoré priamo nadväzujú na ciele, ktoré si MAS Naše Považie určila v Integrovanej stratégii rozvoja vidieka
Naplnenie cieľa sa uskutoční prostredníctvom realizácie aktivít súvisiacich so zlepšením životných podmienok obyvateľov obci Brvnište.
Konečný prijímateľ realizáciou tohto projektu chce docieliť zvýšenie kvality života obyvateľov obce v rámci Špecifického cieľa 1.2 Zlepšiť a skvalitniť stav verejnej infraštruktúry, Opatrenie 322 Obnova a rozvoj obcí.
Prioritou cieľa je predovšetkým verejná infraštruktúra.

V rámci projektu bol vystavaný chodník v celkovej dĺžke 326,00 b. m. Súčasťou projektu bolo aj osadenie mobiliáru - lavičiek a smetných košov. Chodník je zo zámkovej dlažby a je napojený na miestnu komunikáciu. Odvedenie dažďových vôd je navrhnuté voľne do terénu.
Obec Brvnište výstavbou chodníka v obci zabezpečila bezpečnejší a kvalitnejší pohyb chodcov, napomohla k zvyšovaniu kvality životného prostredia v obci s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť a atraktivitu obce pre obyvateľov i návštevníkov. Cieľom projektu bolo vytvorenie a zabezpečenie odlúčenia pešej a automobilovej dopravy. Realizáciou projektu sa naplnili aj ďalšie ciele, ako napr.: vytvorenie priestoru pre chodcov, zabezpečenie ich väčšej bezpečnosti a väčší verejný komfort.

Celková výška oprávnených nákladov na projekt je 25 000,00 €.


nedeľa, 14. júl 2024
Meniny má Kamil
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy