Naše Považie

Viacúčelové ihrisko v obci Zubák

1. 2. 2019 Ing. Martina Bednárová

Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013
Názov opatrenia: 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
 

Výška finančného príspevku Suma v EUR
Požadovaná výška finančného príspevku z EPFRV a ŠR spolu 32 471,28
Ostatné výdavky na projekt (t.j. neoprávnené výdavky) 6 494,25
Celkový objem výdavkov 38 965,53

Cieľom obce je zvýšiť životný štandard obyvateľov obce a to zlepšením športového vyžitia v obci a zatraktívnením územia. Projekt rozšíri infraštruktúru trávenia voľného času s celoročným využitím a viacúčelovosťou ihriska. Ihrisko bude voľne prístupné širokej verejnosti a tak sa jeho vybudovaním občanom obce, deťom a mladým rodinám poskytne možnosť na trávenie voľného času v atraktívnom a bezpečnom prostredí. Zároveň sa v obci zlepšia podmienky tak pre deti a mládež, ako aj pre návštevníkov obce pre športové a voľnočasové aktivity, taktiež pre zábavu a kultúrno-spoločenské podujatia.
Predmetom projektu je stavba viacúčelového ihriska na obecnom pozemku v blízkosti základnej školy s umelým športovým povrchom typu „umelá tráva" s výškou vlasu 15 mm a oplotením so záchytnými sieťami. Ihrisko je navrhnuté ako viacúčelové pre rekreačné športy malý futbal, tenis, volejbal, s využitím detí a mládeže a širokej verejnosti. Umelý športový povrch je kladený na vrstvu z vodopriepustnej vrstvy, zhotovenej z konštrukčnej vrstvy drveného kameniva. Ihrisko má navrhnutý drenážny systém vyústený do vsakovacej jamy.

Rozmery umelého športového povrchu sú :
- dĺžka ihriska s umelým povrchom 33,00 m
- šírka ihriska s umelým povrchom 18,00 m
- výbehy pre bránkovisko 2 x 1 x 3 m = 6 m2
- plocha umelého športového povrchu 600,00 m2

Zemné práce pre realizáciu stavby spočívajú predovšetkým v uskutočnení odkopávok a násypov pre spodnú stavbu ihriska s umelým povrchom . Vzhľadom na vlastnosti povrchu je navrhnuté zhrnutie pôvodnej antukovo-hlinenej vrstvy a minimálne vybratie humusu v ploche vykonávaných úprav. Zemné práce budú vykonané taktiež pre odvodnenie plochy viacúčelového ihriska. Ďalej bude vykonaný výkop nezapažených jám pre betónové pätky stĺpikov ihriska a pre zachytenia stĺpikov tenisových a volejbalových a výkop nezapažených jám pre betónové pätky stĺpikov záchytných sietí. Po vykonaní odkopávok a hĺbenia jám a rýh a po položení drenážneho systému bude vykonaná úprava pláne zarovnaním do predpísaného profilu. Viacúčelové ihrisko sa zrealizuje do priestoru vopred ohraničeného betónovými obrubníkmi. Obrubníky ohraničujúce plochu ihriska a sú navrhnuté z betónu výška obrubníkov je 200 mm, šírka 50 mm a dĺžka obrubníkov 500 a 1 000 mm. Obrubníky budú osadené do betónového lôžka s obojstrannou betónovou bočnou oporou. Obrubníky budú výškovo osadené tak, že ich horná časť bude v rovine so športovým povrchom (krytom športoviska). Záchytné siete pre zachytenie lôpt sa navrhujú po celom obvode navrhnutého ihriska do výšky 3,00 m. Pre uchytenie sietí budú použité stĺpiky osadené do betónových pätiek (PVC chráničiek) . Betónové pätky sú 350 x 350 mm do hĺbky h = 0,60 m z betónu prostého C 15/20 na vankúš ŠP hr. 150-200 mm. Do pätiek bude pri betónovaní osadená pvc chránička DN 80 -100 pre zriadenie stavebného otvoru pre osadenie stlpikov záchytných sietí. Stĺpiky sú navrhnuté z kovovej konštrukcie profilu 60/60/2 mm. Rohové stlpiky záchytných sietí budú zastabilizované vzperami v celkovom počte 8ks. Všetky kovové prvky budú pozinkované. Siete sú navrhnuté s okami 45x45 mm, materiál PAD, pletená, UV stabilizovaná šnúrka priemer 3 mm. Lano oceľové včítane napínacích prvkov, priemer lana 4 mm. Po kratších stranách ihriska budú osadené športové bránky pre minifutbal rozmerov 3x2m s predlženými stojkami a vysadením smerov von z ihriska. Bránky budú kotvené na pevno do púzdier. Vstupy na ihrisko sú riešené dvoma vstupnými bráničkami osadených na jednej dlhšej strane, rozmerov 3000x1000 mm. Všetky komponenty bráničky budú pozinkované. Súčasťou navrhnutého ihriska sú tiež doplnky ihriska a to multifunkčné stĺpiky na tenis a volejbal, priemer stĺpika 102 mm, včítane navíjania, napínací mechanizmus, 3x háčik, 1x koliesko, 2ks puzdrá, viečka, sieť volejbal a sieť tenis Štandard, zdvojená, 3 mm, polypropylénová, silná páska a siete pre mini futbalovú bránku. Odvodnenie ihriska - drenážny systém - je realizované drenážnymi rúrkami 1 x DN 80mm s podsypom a obsypom štrkopieskom, na ktorý je urobený zásyp drveným kamenivom frakcie 16/22 s prekrytím filtračnou netkanou geotextíliou. Odvodnenie viacúčelového ihriska s umelým športovým povrchom je navrhnuté tak, aby všetky zrážkové vody zostávali v mieste spádu, čo je najprirodzenejší spôsob manipulácie so zrážkami. Zrážkové vody budú odvádzané do podložia vodopriepustnými vrstvami. Odvádzané budú drenážnym systémom, ktorý bude napojený na vsakovacie jamky ( vsaky, podmoky ).
 


nedeľa, 14. júl 2024
Meniny má Kamil
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy