Naše Považie

Modernizácia verejného priestranstva cintorína - Lysá pod Makytou

4. 2. 2019 Ing. Martina Bednárová

Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013
Názov opatrenia: 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí

Výška finančného príspevku Suma v EUR
Požadovaná výška finančného príspevku z EPFRV a ŠR spolu (bez DPH) 16 512,56
Ostatné výdavky na projekt (t.j. neoprávnené výdavky) 3 302,51
Celkový objem výdavkov 19 815,07

Potreba realizácie tohto projektu vyplývala z faktu, že pôvodné brány ako aj oplotenie na cintoríne boli v dezolátnom a nevyhovujúcom stave a bola nutná ich modernizácia formou fyzickej výmeny. Obec Lysá pod Makytou zabezpečila týmto projektom kvalitnejší prístup návštevníkov v objekte cintorína. Tento projekt taktiež napomohol k zvýšeniu kvality životného prostredia v obci a zvýšil dôstojnosť a pietnosť prostredia posledného odpočinku obyvateľov obce.

Predmetom projektu boli stavebné úpravy existujúcich brán na cintoríne, vytvorenie nových spevnených plôch v priestore cintorína zo zámkovej dlažby, odstránenie existujúcich smriečkov a výsadba nového živého plota Vtáči Zob – „Ligustrum Ovalifolium“. Jestvujúce brány boli nahradené novými „a“- typovými – kovanými bránami a priestor za bránou bol doplnený o spevnené plochy zo zámkovej dlažby kladenej medzi záhradné obrubníky.
Zemné práce – boli realizované pri výkopoch pre uloženie záhradných obrubníkov a osadenie oceľových stĺpikov brán. Prebytočná zemina bola uložená na skládke.
Základové konštrukcie – základy sú z prostého betónu B20, betónované do zapažených resp. vykopaných jám. Zásypy sú realizované zo štrku.
Zvislé konštrukcie – nosné profily oceľových brán sú z oceľových kruhových profilov a natreté farebným náterom.
Ostatné práce a konštrukcie – po zakotvení stĺpov brány bolo kotvenie podbetónované a dosypané obsypovým materiálom.
Búracie práce – jednalo sa o odstránenie existujúcich brán na cintoríne a odstránenie existujúceho drôteného pletiva oplotenia.
Úprava povrchov – všetky oceľové prvky a konštrukcie boli opatrené povrchovým náterom priamo na stavbe.


nedeľa, 14. júl 2024
Meniny má Kamil
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy