Naše Považie

Uprava verejného priestranstva cintorína v obci Visolaje

1. 2. 2019 Ing. Martina Bednárová

Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013
Názov opatrenia: 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí

Výška finančného príspevku Suma v EUR
Požadovaná výška finančného príspevku z EPFRV a ŠR spolu (bez DPH) 23 601,87
Ostatné výdavky na projekt (t.j. neoprávnené výdavky) 4 720,37
Celkový objem výdavkov 28 322,24

Potreba realizácie tohto projektu vychádzala z havarijného stavu chodníka „A“ a nutnosti výstavby chodníkov „B“ a „C“ z dôvodu zvýšenia kapacity cintorína. Dom smútku v pôvodne nemal prístrešok a pozostalí sa tak v nepriaznivom počasí pri poslednej rozlúčke nemali kam ukryť pred dažďom príp. snehom.
Dôvodom vytvorenia nových chodníkov na cintoríne, prestrešenia vstupu do domu smútku a výmeny podlahy bolo zvýšenie komfortu a bezpečnosti návštevníkov cintorína, vytvorenie miesta na oddych inštaláciou nových lavičiek, skvalitnenie estetického vzhľadu a zlepšenie životného prostredia inštaláciou odpadkových košov.


Predmetom projektu bolo:
• Vytvorenie nových chodníkov na cintoríne – súčasťou je osadenie prvkov drobnej architektúry v skladbe: lavička (4 ks), odpadkový kôš (2 ks). Lavička je z pozinkovaných profilov s dreveným sedením. Odpadkový kôš je z pozinkovaných profilov. Pri výstavbe chodníka „A“ (rekonštrukcia) sa odstránil existujúci asfaltový povrch hr.: 100mm – celý chodník a v rámci realizácie sa vytvoríl chodník s povrchom z terasovej dlažby kladenej medzi záhradné obrubníky. Pri výstavbe chodníka „B“ a „C“ (výstavba) sa odstrávnil trávnatý povrch s ornicou a v rámci realizácie sa vytvoril chodník s povrchom z terasovej dlažby kladenej medzi záhradné obrubníky.
• Vytvorenie nového prestrešenia vstupu do domu smútku a výmena celej podlahy.

Zemné práce:
Zobratá ornica bola uložená do depónie a bola použitá pri konečnej úprave terénu. Výkop základových pätiek bol realizovaný ručne 0,6x0,6m do hl=900+300mm, so stenami pod minimálnym uhlom vnútorného trenia zeminy. Zemné práce sa vykonali v časti pre vytvorenie nových základov pod drevené stĺpy. Drevené stĺpy sa osadili do oceľových pätiek 150/150 mm, ktoré sú zakotvené priamo do betónových základov.

Základy:
Objekt prístreška je založený na betónových pätkách, použil sa betón B20. Hĺbka založenia pätiek je 1 200mm pod úroveň terénu.

Zvislé konštrukcie:
Celá konštrukcia – stĺpy 150/150mm je riešená ako drevostavba a nesie drevenú konštrukciu strechy.

Vodorovné konštrukcie - nosné:
Strop prístreška tvorí sedlová strecha s nosnou časťou drevený krov so zavetrením pomocou oceľových pásikov, ktoré celú konštrukciu priestorovo stužujú v strešnej rovine.

Úprava povrchov – vonkajšia:
Vonkajšie povrchy sú čisté bez obkladov. Všetky drevené prvky boli pred zabudovaním ohobľované a naimpregnované proti hnilobe a drevokazu. Finálna povrchová úprava bola prevedená LUXOLOM.

Hydroizolácie – izolácia strechy:
Strecha je izolovaná krytinou LEXAN.

Konštrukcie tesárske:
Prístrešok je zastrešený drevenou rovinnou strechou. Konštrukcia krovu je drevená. Tvoria ju drevené väznice kladené na drevené stĺpy. Drevené prvky krovu sú zo smrekového dreva, opatrené náterom proti hnilobe a drevokazom.

Konštrukcie klampiarske:
Dažďová voda je vyústená priamo na terén do štrkovo-kamenného vsakovacieho koša.

Nátery:
Oceľové konštrukcie boli natreté 2x základnou farbou + 2x vrchnou olejovou farbou. Tesárske konštrukcie boli natreté fungicídnym napúšťadlom proti hnilobea drevokazom. Exteriérové drevené prvky boli ntreté LUXOLOM.


sobota, 20. júl 2019
Meniny má Iľja/Eliáš
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy