Naše Považie

Uprava verejného priestranstva cintorína v obci Visolaje

1. 2. 2019 Ing. Martina Bednárová

Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013
Názov opatrenia: 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí

Výška finančného príspevku Suma v EUR
Požadovaná výška finančného príspevku z EPFRV a ŠR spolu (bez DPH) 23 601,87
Ostatné výdavky na projekt (t.j. neoprávnené výdavky) 4 720,37
Celkový objem výdavkov 28 322,24

Potreba realizácie tohto projektu vychádzala z havarijného stavu chodníka „A“ a nutnosti výstavby chodníkov „B“ a „C“ z dôvodu zvýšenia kapacity cintorína. Dom smútku v pôvodne nemal prístrešok a pozostalí sa tak v nepriaznivom počasí pri poslednej rozlúčke nemali kam ukryť pred dažďom príp. snehom.
Dôvodom vytvorenia nových chodníkov na cintoríne, prestrešenia vstupu do domu smútku a výmeny podlahy bolo zvýšenie komfortu a bezpečnosti návštevníkov cintorína, vytvorenie miesta na oddych inštaláciou nových lavičiek, skvalitnenie estetického vzhľadu a zlepšenie životného prostredia inštaláciou odpadkových košov.


Predmetom projektu bolo:
• Vytvorenie nových chodníkov na cintoríne – súčasťou je osadenie prvkov drobnej architektúry v skladbe: lavička (4 ks), odpadkový kôš (2 ks). Lavička je z pozinkovaných profilov s dreveným sedením. Odpadkový kôš je z pozinkovaných profilov. Pri výstavbe chodníka „A“ (rekonštrukcia) sa odstránil existujúci asfaltový povrch hr.: 100mm – celý chodník a v rámci realizácie sa vytvoríl chodník s povrchom z terasovej dlažby kladenej medzi záhradné obrubníky. Pri výstavbe chodníka „B“ a „C“ (výstavba) sa odstrávnil trávnatý povrch s ornicou a v rámci realizácie sa vytvoril chodník s povrchom z terasovej dlažby kladenej medzi záhradné obrubníky.
• Vytvorenie nového prestrešenia vstupu do domu smútku a výmena celej podlahy.

Zemné práce:
Zobratá ornica bola uložená do depónie a bola použitá pri konečnej úprave terénu. Výkop základových pätiek bol realizovaný ručne 0,6x0,6m do hl=900+300mm, so stenami pod minimálnym uhlom vnútorného trenia zeminy. Zemné práce sa vykonali v časti pre vytvorenie nových základov pod drevené stĺpy. Drevené stĺpy sa osadili do oceľových pätiek 150/150 mm, ktoré sú zakotvené priamo do betónových základov.

Základy:
Objekt prístreška je založený na betónových pätkách, použil sa betón B20. Hĺbka založenia pätiek je 1 200mm pod úroveň terénu.

Zvislé konštrukcie:
Celá konštrukcia – stĺpy 150/150mm je riešená ako drevostavba a nesie drevenú konštrukciu strechy.

Vodorovné konštrukcie - nosné:
Strop prístreška tvorí sedlová strecha s nosnou časťou drevený krov so zavetrením pomocou oceľových pásikov, ktoré celú konštrukciu priestorovo stužujú v strešnej rovine.

Úprava povrchov – vonkajšia:
Vonkajšie povrchy sú čisté bez obkladov. Všetky drevené prvky boli pred zabudovaním ohobľované a naimpregnované proti hnilobe a drevokazu. Finálna povrchová úprava bola prevedená LUXOLOM.

Hydroizolácie – izolácia strechy:
Strecha je izolovaná krytinou LEXAN.

Konštrukcie tesárske:
Prístrešok je zastrešený drevenou rovinnou strechou. Konštrukcia krovu je drevená. Tvoria ju drevené väznice kladené na drevené stĺpy. Drevené prvky krovu sú zo smrekového dreva, opatrené náterom proti hnilobe a drevokazom.

Konštrukcie klampiarske:
Dažďová voda je vyústená priamo na terén do štrkovo-kamenného vsakovacieho koša.

Nátery:
Oceľové konštrukcie boli natreté 2x základnou farbou + 2x vrchnou olejovou farbou. Tesárske konštrukcie boli natreté fungicídnym napúšťadlom proti hnilobea drevokazom. Exteriérové drevené prvky boli ntreté LUXOLOM.


nedeľa, 14. júl 2024
Meniny má Kamil
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy