Naše Považie

Metóda LEADER

1. 2. 2019 Ing. Martina Bednárová

V rámci Programu rozvoja vidieka SR pre programové obdobie 2007-2013 bolo vybraných v 2. kolách celkom 29 Miestnych akčných skupín (MAS) pracujúcich na princípe LEADER. Tieto MAS budú do roku 2013 realizovať a napĺňať svoje integrované stratégie.

Jednou zo schválených MAS bola aj MAS Naše Považie, ktorá od roku 2010 implementuje Integrovanú strégiu rozvoja územia Nášho Považia formou podpory rozvojových aktivít v regióne.

 

V období úbytku verejných zdrojov a rastúceho zapájania súkromných zdrojov, Európska únia prikladá zvýšenú váhu na metódu LEADER ako jeden z najúčinnejších nástrojov na podporu integrovaného rozvoja vidieka aj prostredníctvom možnosti získania strešnej dotácie, ktorú nespravuje žiadna verejná inštitúcia v hlavnom meste, ale viac sektorové partnerstvo pôsobiace priamo na lokálnej úrovni vo vidieckom území. Jeho hlavným poslaním je stimulovať mobilizáciu endogénneho kapitálu - ľudského, materiálneho, finančného i prírodného.

Metóda Leader vznikla z iniciatívy Európskej komisie začiatkom 90-tych rokov v rámci uvedenia Iniciatív Spoločenstva ako pilotný projekt pre podporu integrovaného rozvoja vidieka vo vybraných územiach.

Názov pilotnej iniciatívy LEADER je vlastne skratkou francúzskeho názvu „Laisons Entre Actions de Développement de I'Économie Rurale", ktorá znamená „Prepojenia aktivít rozvíjajúcich vidiecku ekonomiku". V roku 1992 sa prvýkrát otvorila možnosť finančne podporiť tieto aktivity formou Európskej iniciatívy LEADER I, do ktorej sa zapojilo 217 miestnych partnerstiev nazvaných „miestne akčné skupiny" vo vtedajších členských štátoch EÚ.

Práve vďaka úspechu prvého obdobia tejto iniciatívy, v roku 1994 Európska komisia nadviazala na LEADER I pokračovaním prostredníctvom ďalšej európskej iniciatívy a to pod názvom LEADER II, v rámci ktorej bolo zapojených v období rokov 1994 - 1999 cez 800 miestnych akčných skupín. Táto fáza programu bola hodnotená ako veľmi úspešná z pohľadu tvorby pracovných miest na vidieku, vzniku nových regionálnych produktov a služieb, ako aj vzniknutej pridanej hodnoty vo vidieckych oblastiach.

Pre programové obdobie rokov 2000 - 2006 v rámci Agendy 2000 bol LEADER II vystriedaný ďalšou Európskou iniciatívou LEADER + (plus), v ktorej bolo zapojených približne 1000 miestnych akčných skupín, z toho len 250 miestnych akčných skupín zo 6 nových členských štátoch, ktoré realizovali skrátené programové obdobie 2004 - 2006. Tieto krajiny vstúpili v roku 2004 do Európskej únie vrátane Slovenskej republiky, ktorá však LEADER + v rámci tohto programového obdobia neimplementovala.

Úspech projektu pokračoval, dôsledkom čoho bolo v roku 2007 rozhodnutie Európskej komisie zaradiť prístup zdola nahor v rozvoji vidieka - LEADER už nie ako pilotný program a vlastnú iniciatívu, ale ako povinnú súčasť hlavných programových dokumentov politiky rozvoja vidieka v rámci implementácie finančných prostriedkov II. Piliera Spoločnej poľnohospodárskej politiky ako OS 4. Financovanie osi LEADER od roku 2007 je alokované z celkového balíka finančných prostriedkov, ktoré každý členský štát dostane od EÚ z nového Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka na podporu vidieckych oblastí.

Verejno-súkromné partnerstvá, ktoré sú uvedené v článku 59 písm. e) nariadenia (ES) č. 1698/2005 a ktoré získajú podporu na realizáciu stratégií miestneho rozvoja, musia dodržiavať tieto podmienky:

vypracujú pre danú oblasť stratégie miestneho rozvoja na subregionálnej úrovni,
sú reprezentatívne pre verejných a súkromných aktérov identifikovaných na geografickej úrovni uvedenej v písmene a) tohto článku,
prevádzkové náklady neprekročia 15% verejných výdavkov súvisiacich so stratégiou miestneho rozvoja každého jednotlivého verejno-súkromného partnerstva.

Pre účely vykonávania osi 4 uvedenej v oddiele 4 kapitoly I hlavy IV nariadenia (ES) č. 1698/2005 sa členské štáty alebo regióny môžu rozhodnúť, že pokryjú celé svoje územie alebo len jeho časť prijatím príslušne prispôsobia prispôsobených kritérií pre výber miestnych akčných skupín a oblastí, ktoré reprezentujú.

Postupy výberu miestnych akčných skupín musia byť prístupné dotknutým vidieckym oblastiam a musia zabezpečiť hospodársku súťaž medzi miestnymi akčnými skupinami predkladajúcimi stratégie miestneho rozvoja.

Výzvy na podávanie návrhov na výber vidieckych oblastí na vykonávanie stratégií miestneho rozvoja uvedených v článku 62 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1698/2005 sa organizujú najneskôr dva roky po schválení programov. Členské štáty alebo regióny však môžu organizovať dodatočné výzvy na podávanie návrhov, najmä ak je prístup LEADER otvorený pre nové oblasti, keď môže byť potrebné dlhšie časové obdobie.

Počet obyvateľov každej oblasti uvedenej v článku 61 písm. a) a článku 62 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1698/2005 musí byť vo všeobecnosti väčší ako 5000 obyvateľov a nesmie prekročiť 150 000 obyvateľov.

No v riadne odôvodnených prípadoch sa limity 5000 a 150 000 obyvateľov môžu príslušne znížiť alebo zvýšiť.

Členské štáty Spoločenstva, tak ako bolo stanovené 30. apríla 2004, sa musia snažiť zabezpečiť, aby bol uprednostnený výber miestnych akčných skupín, ktoré do svojich stratégií miestneho rozvoja integrovali spoluprácu podľa článku 62 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1698/2005.

Prevádzkové náklady miestnych akčných skupín uvedené v článku 63 písm. c) nariadenia (ES) č. 1698/2005 sú oprávnené na podporu Spoločenstva v rámci limitu 20% celkových verejných výdavkov na stratégiu miestneho rozvoja.

Základné princípy charakteristické pre prístup LEADER definuje legislatíva Európskej únie, konkrétne článok 61 Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Patrí medzi ne 7 kľúčových znakov:

oblastné stratégie miestneho rozvoja,
prístup zdola nahor,
verejno-súkromné partnerstvá: miestne akčné skupiny (MAS),
uľahčovanie inovácie,
integrované a viac sektorové akcie,
vytváranie sietí,
spolupráca.

Legislatíva prístupu LEADER v Európskej únii a Slovenskej republike

Vidiecka politika sa ocitla v novom postavení, nezávislom od poľnohospodárskej a štrukturálnej politiky s uplatnením nových prístupov, hlavne využitia strategického prístupu na európskej úrovni (zostavenie strategickej smernice pre rozvoj vidieka) a na národnej úrovni (zostavenie Národného strategického plánu pre rozvoj vidieka SR 2007 - 2013), na ktorú má následne nadväzovať samotný programový projekt.

V súčasnosti sa uplatňujú väčšie kompetencie prenesené na národnú úroveň, vyváženosť troch pilierov rozvoja vidieka (ekonomika, prostredie, ľudia). Legislatívnym rámcom pre implementáciu vidieckej politiky je v súčasnosti Nariadenie Rady 1698/2005 v neskorších predpisoch, ktorej ciele sa napĺňajú prostredníctvom štyroch osí:

Os 1 Zvýšenie konkurencieschopnosti sektora poľnohospodárstva a lesného hospodárstva,
Os 2 Zlepšenie životného prostredia a krajiny
Os 3 Kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva,
Os 4 Realizácia prístupu LEADER.

Slovenská republika ako členský štát EÚ využíva prístup LEADER, okrem spomínaného Nariadenia Rady jeho implementáciu upravuje aj Oznámenie Komisie (2000/C 139/05) zo 14.apríla 2000, ktoré okrem iného stanovuje typy aktivít podporovateľných v rámci metódy LEADER počas rokov 2000 - 2006:

tvorbu zručností (budovanie MAS a tvorba stratégií),
implementácia pilotných integrovaných stratégií,
projekty medziregionálnej a medzinárodnej spolupráce,
účasť na aktivitách Európskej siete LEADER, podpornej organizácie pre MAS.

Prístup LEADER realizuje aj na Slovensku podporu nasledovných opatrení:

realizácia miestnych rozvojových stratégií prostredníctvom prístupu LEADER a prispenie k dosiahnutiu cieľov Osi 3 PRV SR 2007 - 2013 (opatrenie 4.1),
medzi územná a medzinárodná spolupráca medzi miestnymi akčnými skupinami (opatrenie 4.2),
budovanie kapacít a fungovanie miestnych akčných skupín (opatrenie 4.3).

Konečným užívateľom prístupu LEADER je na Slovensku, tak ako v členských štátoch EÚ miestne partnerstvo zložené z verejného, podnikateľského a občianskeho sektora = miestna akčná skupina, skr. MAS. MAS si definuje svoje územie, v ktorom bude realizovať svoje aktivity a prostredníctvom nich zároveň napĺňať ciele stanovené v integrovanej stratégií rozvoja územia, ktorú si zostavila a za ktorú zodpovedá pred svojimi občanmi - obyvateľmi.

Výhodou prístupu LEADER je spomínaná spolupráca a tiež dobrovoľná činnosť na vidieku, teda fenoménu, ktorý je nedostatkovým prvkom v rámci územia spravovaného MAS. Preto je prístup LEADER určený (na rozdiel od iných programov rozvoja vidieka, ktoré využívajú hlavne farmári a čiastočne lesníci) pre veľmi široké spektrum obyvateľov vidieka a to: podnikateľov, farmárov, lesníkov, aktérov rozvoja vidieka, zástupcov samosprávy, neziskový sektor, pre rôzne sociálne skupiny vrátane mládeže, žien, detí, dôchodcov, záujemcov o kultúru a šport a pod.
Implementácia prístupu LEADER v samosprávnych krajoch

Najdôležitejším krokom v prístupe LEADER, a tak tomu je aj na vidieku v samosprávnych krajoch, je vznik a rozvoj miestneho viac sektorového partnerstva - verejno-súkromných partnerstiev. V podmienkach samosprávnych krajoch sa vychádza z existujúcich združení a mikroregiónov, ktoré v území už existujú viac rokov. Najväčšie skúsenosti majú v Nitrianskom a Banskobystrickom kraji, kde sú verejno-súkromné partnerstvá podporované aj z prostriedkov rozpočtu samosprávneho kraja. Postupne sa z týchto skupín stali miestne akčné skupiny, ktoré plnia svoje schválené integrované stratégie rozvoja územia. Tiež sú podporované z prostriedkov rozpočtu samosprávneho kraja okrem Bratislavského, Trnavského, Žilinského a Prešovského kraja, avšak iba na výdavky neoprávnených činností, ktoré nie sú podporované z EPFRV. Niektoré kraje spolupracujú s MAS a verejno-súkromnými partnerstvami aj v rámci rôznych seminárov, školení, workshopov a podobne.

V podmienkach SR upravuje implementáciu osi 4 LEADER z PRV SR 2007 - 2013 aj Usmernenie pre administráciu osi 4 LEADER v platnom znení.
Využitie technickej pomoci programu SAPARD

V programovacom období 2004 - 2006 nebol v rámci SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka prístup LEADER na Slovensku implementovaný. Ministerstvo pôdohospodárstva SR však už v priebehu rokov 2004 a 2005 využilo iné zdroje na vytváranie lokálnych partnerstiev typu LEADER a vyškolenie manažérov. Jednou zo zrealizovaných aktivít bolo využitie technickej pomoci programu SAPARD. Jednalo sa o pomoc zameranú na vypracovanie rozvojových stratégii v 11 územiach SR. Išlo o tri projekty realizujúce sa na území celej SR na úrovni NUTS II. Hlavným cieľom bolo poskytnutie technickej pomoci v oblasti budovania kapacít území pre prípravu, riadenie a realizáciu stratégií zameraných na rozvoj vidieka a diverzifikáciu poľnohospodárstva v území danej NUTS II založených na trvalo udržateľnom integrovanom prístupe typu LEADER. Kľúčovú úlohu zohrala aj účasť občanov a verejno-súkromných partnerstiev typu miestnych akčných skupín. Hlavným nositeľom a užívateľom týchto stratégií boli vidiecke územia, organizované ako občianske združenia, záujmové združenia právnických osôb alebo ako združenia obcí.

Výstupom štúdií bolo zároveň zistenie značného potenciálu ľudských zdrojov a skúseností na miestnej úrovni, čo smeruje ku skutočnosti, že implementácia projektov prístupom zdola nahor využitím znalostí miestnych potrieb územia, ako aj skúseností miestnych aktérov, prispeje k zefektívneniu čerpania finančných prostriedkov z fondu EAFRD. Dôraz musí byť ale kladený na koordináciu rozvojových aktivít a investícií na miestnej úrovni. Podpora prístupu zdola nahor by zároveň mala vyústiť do dôvery možnosti zapojenia sa a zvýšeného záujmu miestnych obyvateľov o dianie v ich regióne.

Zdroj: ARVI

nedeľa, 14. júl 2024
Meniny má Kamil
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy