Naše Považie

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Dohňany

1. 2. 2019 Ing. Martina Bednárová

Základný cieľ, ktorý plánujeme realizáciou projektu dosiahnuť je zlepšenie verejného osvetlenia v obci Dohňany.
Cieľ projektu priamo nadväzuje na špecifický cieľ, ktorým je zlepšenie a skvalitnenie stavu verejnej infraštruktúry, opatrenie 322 Obnova a rozvoj obcí. Realizáciou projetku sa majú odstrániť nedostatky, ktoré obmedzujú dosahovať požadovanú úroveň v oblasti poskytovania služieb pre obyvateľov. Tieto skutočnosti priamo nadväzujú na ciele, ktoré si MAS Naše Považie stanovila v Integrovanej stratégii rozvoja územia.
Ciele projektu plánujeme naplniť prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia v obci Dohňany, z dôvodu nevyhovujúceho stavu svietidiel z hľadiska ich vysokej náročnosti na údržbu, nízkej účinnosti, nevhodných optických vlastností pre použitie na osvetľovanie cestných komunikácií, vysokej spotreby elektrickej energie. Realizáciou projektu sa skvalitnia služby poskytované obcou, zníži sa náročnosť na údržbu svietidiel, zlepšia sa optické vlastnosti osvetlenia cestných komunikácií, zníži sa spotreba elektrickej energie. Zároveň sa zabezpečí bezpečnejšia premávka po miestnych komunikáciách a pohyb obyvateľov po uliciach obce za zníženej viditeľnosti.
Predmetom projektu je rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Dohňany. Projekt uvažuje s demontážou starých osvetľovacích telies verejného osvetlenia a montážou nových moderných LED svietidiel v počte 100ks.

Potreba realizácie projektu vychádza zo skutočnosti, že použité žiarivky nie sú konštrukcie určenej na prevádzku pri nízkych teplotách. Výsledná úroveň osvetlenia (intenzita a jas) je preto výrazne nižšia ako požadujú normy. Najväčším nedostatkom súčasného stavu je teda nevyhovujúca výsledná úroveň osvetlenia v kombinácii s neefektívnymi svetelnými zdrojmi. Kryty svietidiel sú rozbité a výrazne znižujú svetelný tok zdrojov, ktoré sa nachádzajú vnútri.

Celková výška oprávnených nákladov na projekt je 39228,72 €.


nedeľa, 14. júl 2024
Meniny má Kamil
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy