MAS Naše Považie oznamuje žiadateľom, že z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu na predkladanie žiadostí o príspevok s kódom IROP-CLLD-T714-511-001 plánuje uzavrieť výzvu dňa 15.11.2023, čo je zároveň termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 27.

Po tomto termíne už nebude možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.

Dátum zverejnenia ozánemia: 13.10.2023