Naše Považie

Výzva IROP-CLLD-T714-512-002

25. 1. 2022

Naše Považie vyhlasuje v rámci Implementácie stratégie CLLD „Stratégia miestneho rozvoja MAS Naše Považie“

V Ý Z V U

na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku,

kód výzvy: IROP-CLLD-T714-512-002
 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Prioritná os: 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita: 5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia: 25.01.2022

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 20.03.2022

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola: 20.04.2022

Uzavretie 3. hodnotiaceho kola: 20.05.2022

Uzavretie 4. hodnotiaceho kola: 20.06.2022

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 1 mesiaca od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 20. dňu príslušného mesiaca. 

Ak uzavretie hodnotiaceho kola pripadne na deň pracovného pokoja, považuje sa za termín uzavretia hodnotiaceho kola prvý nasledujúci pracovný deň.

 

AKTUÁLNE DOKUMENTY:

Výzva na predkladanie ŽoPr IROP-CLLD-T714-512-002: B2_Vyzva.docx

Prílohy k Výzve IROP-CLLD-T714-512-002: B2_prilohy_k_vyzve.zip

Prílohy k ŽoPr v rámci Výzvy IROP-CLLD-T714-512-002: B2_prilohy_k_ZoPr.zip

 

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 1. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-512-002:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 1. hodnotiaceho kola k 20.03.2022: 0,00 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 200 000,00 EUR 

 

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 2. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-512-002:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 2. hodnotiaceho kola k 20.04.2022: 18 495,60 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 181 504,40 EUR 

 

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 3. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-512-002:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 3. hodnotiaceho kola k 20.05.2022: 18 495,60 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 181 504,40 EUR 
štvrtok, 30. jún 2022
Meniny má Melánia
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy