Naše Považie

Výzva IROP-CLLD-T714-512-002

25. 1. 2022

Naše Považie vyhlasuje v rámci Implementácie stratégie CLLD „Stratégia miestneho rozvoja MAS Naše Považie“

V Ý Z V U

na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku,

kód výzvy: IROP-CLLD-T714-512-002
 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Prioritná os: 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita: 5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia: 25.01.2022

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 20.03.2022

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola: 20.04.2022

Uzavretie 3. hodnotiaceho kola: 20.05.2022

Uzavretie 4. hodnotiaceho kola: 20.06.2022

Uzavretie 5. hodnotiaceho kola: 20.07.2022

Uzavretie 6. hodnotiaceho kola: 20.08.2022

Uzavretie 7. hodnotiaceho kola: 20.09.2022

Uzavretie 8. hodnotiaceho kola: 20.10.2022

Uzavretie 9. hodnotiaceho kola: 20.11.2022

Uzavretie 10. hodnotiaceho kola: 20.12.2022

Uzavretie 11. hodnotiaceho kola: 20.01.2023

Uzavretie 12. hodnotiaceho kola: 20.02.2023

Uzavretie 13. hodnotiaceho kola: 20.03.2023

Uzavretie 14. hodnotiaceho kola: 20.04.2023

Uzavretie 15. hodnotiaceho kola: 20.05.2023

Uzavretie 16. hodnotiaceho kola: 20.06.2023

Uzavretie 17. hodnotiaceho kola: 20.07.2023

Uzavretie 18. hodnotiaceho kola: 20.08.2023

Uzavretie 19. hodnotiaceho kola: 20.09.2023

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 1 mesiaca od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 20. dňu príslušného mesiaca. 

Ak uzavretie hodnotiaceho kola pripadne na deň pracovného pokoja, považuje sa za termín uzavretia hodnotiaceho kola prvý nasledujúci pracovný deň.

 

AKTUÁLNE DOKUMENTY ÚČINNÉ OD 15.05.2023

Výzva na predkladanie ŽoPr IROP-CLLD-T714-512-002: B2_Vyzva_aktualne_znenie.docx
Prílohy k Výzve IROP-CLLD-T714-512-002: B2_prilohy_k_vyzve_aktualne_znenie.zip
Prílohy k ŽoPr v rámci Výzvy IROP-CLLD-T714-512-002: B2_prilohy_k_ZoPr_aktualne_znenie.zip

 

AKTUÁLNE DOKUMENTY ÚČINNÉ OD 21.01.2023:

Výzva na predkladanie ŽoPr IROP-CLLD-T714-512-002: B2_Vyzva_aktualne_znenie.docx
Prílohy k Výzve IROP-CLLD-T714-512-002: B2_prilohy_k_vyzve_aktualne_znenie.zip
Prílohy k ŽoPr v rámci Výzvy IROP-CLLD-T714-512-002: B2_prilohy_k_ZoPr_aktualne_znenie.zip

 

DOKUMENTY ÚČINNÉ OD 21.09.2022 do 20.01.2023:

Výzva na predkladanie ŽoPr IROP-CLLD-T714-512-002: B2_Vyzva_aktualne_znenie.docx
Prílohy k Výzve IROP-CLLD-T714-512-002: B2_prilohy_k_vyzve_aktualne_znenie.zip
Prílohy k ŽoPr v rámci Výzvy IROP-CLLD-T714-512-002: B2_prilohy_k_ZoPr_aktualne_znenie.zip

 

DOKUMENTY ÚČINNÉ do 20.09.2022:

Výzva na predkladanie ŽoPr IROP-CLLD-T714-512-002: B2_Vyzva.docx
Prílohy k Výzve IROP-CLLD-T714-512-002: B2_prilohy_k_vyzve.zip
Prílohy k ŽoPr v rámci Výzvy IROP-CLLD-T714-512-002: B2_prilohy_k_ZoPr.zip

 

Oznámenie o vykonaní aktualizácie č. 3 výzvy IROP-CLLD-T714-512-002 - účinná od 15.05.2023

Dňa 12.05.2023 bola vykonaná aktualizácia č. 3 výzvy IROP-CLLD-T714-512-002
Informácia o aktualizácií výzvy č. 3
Predmet aktualizácie: Predmetom aktualizácie č. 2 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohe č.1 formulár žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a prílohy.
Aktualizáciou sú dotknuté nasledovné dokumenty výzvy:
1.    Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok

Dokumenty so sledovaním zmien:  B2_aktualizacia_c.3_SZ
Dokumenty bez sledovania zmien: B2_aktualizacia_c._3_BSZ
Dátum vydania aktualizácie:              12.05.2023
Dátum účinnosti aktualizácie:            15.05.2023

Účinnosť zmien a vplyv na predložené ŽoPr: Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie.

 

Oznámenie o vykonaní aktualizácie č. 2 výzvy IROP-CLLD-T714-512-002 - účinná od 21.01.2023

Dňa 18.01.2023 bola vykonaná aktualizácia č. 2 výzvy IROP-CLLD-T714-512-002
Informácia o aktualizácií výzvy č. 2
Predmet aktualizácie: Predmetom aktualizácie č. 2 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohe č.1 formulár žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a prílohy.
Aktualizáciou sú dotknuté nasledovné dokumenty výzvy:
1.    Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok,
2.    Príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoPr.

Dokumenty so sledovaním zmien:  B2_aktualizacia_c._2_SZ.zip
Dokumenty bez sledovania zmien: B2_aktualizacia_c._2_BSZ.zip
Dátum vydania aktualizácie:              18.01.2023
Dátum účinnosti aktualizácie:            21.01.2023

Účinnosť zmien a vplyv na predložené ŽoPr: Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie, teda v rámci nasledujúceho hodnotiaceho kola.

 

Oznámenie o vykonaní aktualizácie č. 1 výzvy IROP-CLLD-T714-512-002 - účinná od 21.09.2022

Dňa 06.09.2022 bola vykonaná aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-T714-512-002
Informácia o aktualizácií výzvy č. 1
Predmet aktualizácie: Predmetom aktualizácie č. 1 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh.
Aktualizáciou sú dotknuté nasledovné dokumenty výzvy:
1.    Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok,
2.    Príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoPr,
3.    Príloha č. 2 Formulára ŽoPr - Formulár úverového prísľubu - zmena číslovania prílohy,
4.    Príloha č. 4 Formulára ŽoPr – Rozpočet projektu,
5.    Príloha č. 5 Formulára ŽoPr – Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie - zmena číslovania prílohy,
6.    Príloha č. 2 výzvy - Špecifikácia rozsahu oprávnenej aktivity a oprávnených výdavkov,
7.    Príloha č. 3 výzvy - Zoznam merateľných ukazovateľov,
8.    Príloha č. 4 výzvy – Kritériá pre výber projektov – oprava zjavnej nezrovnalosti.

Dokumenty so sledovaním zmien: B2_aktualizacia_c._1_SZ.zip
Dokumenty bez sledovania zmien: B2_aktualizacia_c._1_BSZ.zip
Dátum vydania aktualizácie:              06.09.2022
Dátum účinnosti aktualizácie:            21.09.2022

Účinnosť zmien a vplyv na predložené ŽoPr: Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie.

 

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 1. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-512-002:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 1. hodnotiaceho kola k 20.03.2022: 0,00 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 200 000,00 EUR 

 

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 2. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-512-002:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 2. hodnotiaceho kola k 20.04.2022: 18 495,60 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 200 000,00 EUR 

 

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 3. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-512-002:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 3. hodnotiaceho kola k 20.05.2022: 18 495,60 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 200 000,00 EUR 

 

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 4. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-512-002:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 4. hodnotiaceho kola k 20.06.2022: 18 495,60 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 200 000,00 EUR 

 

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 5. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-512-002:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 5. hodnotiaceho kola k 20.07.2022: 36 755,64 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 200 000,00 EUR 

 

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 6. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-512-002:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 6. hodnotiaceho kola k 20.08.2022: 36 755,64 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 200 000,00 EUR 

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 7. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-512-002:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 7. hodnotiaceho kola k 20.09.2022: 36 755,64 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 200 000,00 EUR 

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 8. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-512-002:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 8. hodnotiaceho kola k 20.10.2022: 36 755,64 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 200 000,00 EUR 

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 9. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-512-002:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 9. hodnotiaceho kola k 20.11.2022: 36 755,64 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 200 000,00 EUR 

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 10. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-512-002:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 10. hodnotiaceho kola k 20.12.2022: 36 755,64 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 200 000,00 EUR 

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 11. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-512-002:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 11. hodnotiaceho kola k 20.01.2023: 58 736,33 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 200 000,00 EUR 

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 12. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-512-002:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 12. hodnotiaceho kola k 20.02.2023: 58 736,33 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 200 000,00 EUR 

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 13. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-512-002:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 13. hodnotiaceho kola k 20.03.2023: 58 736,33 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 150 000,00 EUR 

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 14. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-512-002:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 14. hodnotiaceho kola k 20.04.2023: 58 736,33 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 150 000,00 EUR 

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 15. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-512-002:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 15. hodnotiaceho kola k 20.05.2023: 58 736,33 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 150 000,00 EUR 

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 16. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-512-002:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 16. hodnotiaceho kola k 20.06.2023: 58 736,33 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 150 000,00 EUR 

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 17. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-512-002:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 17. hodnotiaceho kola k 20.07.2023: 163 582,60 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 0,00 EUR 

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 18. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-512-002:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 17. hodnotiaceho kola k 20.08.2023: 163 582,60 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 0,00 EUR 
piatok, 1. december 2023
Meniny má Edmund
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy