Naše Považie

Výzva IROP-CLLD-T714-512-003

25. 1. 2022

Naše Považie vyhlasuje v rámci Implementácie stratégie CLLD „Stratégia miestneho rozvoja MAS Naše Považie“

V Ý Z V U

na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku,

kód výzvy: IROP-CLLD-T714-512-003

 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Prioritná os: 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita: 5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita: B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia: 25.01.2022

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 20.03.2022

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola: 20.04.2022

Uzavretie 3. hodnotiaceho kola: 20.05.2022

Uzavretie 4. hodnotiaceho kola: 20.06.2022

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 1 mesiaca od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 20. dňu príslušného mesiaca. 

Ak uzavretie hodnotiaceho kola pripadne na deň pracovného pokoja, považuje sa za termín uzavretia hodnotiaceho kola prvý nasledujúci pracovný deň.

 

AKTUÁLNE DOKUMENTY ÚČINNÉ OD 08.04.2022:

Výzva na predkladanie ŽoPr IROP-CLLD-T714-512-003: B1_Vyzva_aktualne_znenie.docx
Prílohy k Výzve IROP-CLLD-T714-512-003B1_prilohy_k_vyzve_aktualne_znenie.zip
Prílohy k ŽoPr v rámci Výzvy IROP-CLLD-T714-512-003B1_prilohy_k_ZoPr_aktualne_znenie.zip

 

Oznámenie o oprave zjavnej nezrovnalosti vo výzve IROP-CLLD-T714-512-003 - účinná od 08.04.2022

Dňa 08.04.2022 MAS vykonala opravu zjavnej nezrovnalosti v spôsobe aplikácie kritériá – v pridelení bodov v prípade prínosu projektu pre tri obce: Pôvodnú prílohu č. 4 výzvy KRITÉRIÁ PRE VÝBER PROJEKTOV - HODNOTIACE KRITÉRIÁ pre hodnotenie žiadostí o príspevok nahrádza Príloha č. 4 k výzve na predkladanie ŽoPr vo verzii 1. opravy zjavnej nesprávnosti. 

 

DOKUMENTY ÚČINNÉ DO 07.04.2022:

Výzva na predkladanie ŽoPr IROP-CLLD-T714-512-003: B1_Vyzva.docx

Prílohy k Výzve IROP-CLLD-T714-512-003: B1_prilohy_k_vyzve.zip

Prílohy k ŽoPr v rámci Výzvy IROP-CLLD-T714-512-003: B1_prilohy_k_ZoPr.zip

 

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 1. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-512-003:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 1. hodnotiaceho kola k 20.03.2022: 0,00 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 50 000,00 EUR 

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 2. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-512-003:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 2. hodnotiaceho kola k 20.04.2022: 0,00 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 50 000,00 EUR 

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 3. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-512-003:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 3. hodnotiaceho kola k 20.05.2022: 49 999,84 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 0,16 EUR 
štvrtok, 30. jún 2022
Meniny má Melánia
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy