Naše Považie

Výzva IROP-CLLD-T714-512-003

25. 1. 2022

Naše Považie vyhlasuje v rámci Implementácie stratégie CLLD „Stratégia miestneho rozvoja MAS Naše Považie“

V Ý Z V U

na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku,

kód výzvy: IROP-CLLD-T714-512-003

 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Prioritná os: 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita: 5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita: B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia: 25.01.2022

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 20.03.2022

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola: 20.04.2022

Uzavretie 3. hodnotiaceho kola: 20.05.2022

Uzavretie 4. hodnotiaceho kola: 20.06.2022

Uzavretie 5. hodnotiaceho kola: 20.07.2022

Uzavretie 6. hodnotiaceho kola: 20.08.2022

Uzavretie 7. hodnotiaceho kola: 20.09.2022

Uzavretie 8. hodnotiaceho kola: 20.10.2022

Uzavretie 9. hodnotiaceho kola: 20.11.2022

Uzavretie 10. hodnotiaceho kola: 20.12.2022

Uzavretie 11. hodnotiaceho kola: 20.01.2023

Uzavretie 12. hodnotiaceho kola: 20.02.2023

Uzavretie 13. hodnotiaceho kola: 20.03.2023

Uzavretie 14. hodnotiaceho kola: 20.04.2023

Uzavretie 15. hodnotiaceho kola: 20.05.2023

Uzavretie 16. hodnotiaceho kola: 20.06.2023

Uzavretie 17. hodnotiaceho kola: 20.07.2023

Uzavretie 18. hodnotiaceho kola: 20.08.2023

Uzavretie 19. hodnotiaceho kola: 20.09.2023

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 1 mesiaca od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 20. dňu príslušného mesiaca. 

Ak uzavretie hodnotiaceho kola pripadne na deň pracovného pokoja, považuje sa za termín uzavretia hodnotiaceho kola prvý nasledujúci pracovný deň.

 

AKTUÁLNE DOKUMENTY ÚČINNÉ OD 21.01.2023:

Výzva na predkladanie ŽoPr IROP-CLLD-T714-512-003: B1_Vyzva_aktualne_znenie.docx
Prílohy k Výzve IROP-CLLD-T714-512-003: B1_prilohy_k_vyzve_aktualne_znenie.zip
Prílohy k ŽoPr v rámci Výzvy IROP-CLLD-T714-512-003: B1_prilohy_k_ZoPr_aktualne_znenie.zip

 

DOKUMENTY ÚČINNÉ OD 21.09.2022 do 20.01.2023:

Výzva na predkladanie ŽoPr IROP-CLLD-T714-512-003: B1_Vyzva_aktualne_znenie.docx
Prílohy k Výzve IROP-CLLD-T714-512-003: B1_prilohy_k_vyzve_aktualne_znenie.zip
Prílohy k ŽoPr v rámci Výzvy IROP-CLLD-T714-512-003: B1_prilohy_k_ZoPr_aktualne_znenie.zip

 

DOKUMENTY ÚČINNÉ OD 08.04.2022 do 20.09.2022:

Výzva na predkladanie ŽoPr IROP-CLLD-T714-512-003: B1_Vyzva_aktualne_znenie.docx
Prílohy k Výzve IROP-CLLD-T714-512-003B1_prilohy_k_vyzve_aktualne_znenie.zip
Prílohy k ŽoPr v rámci Výzvy IROP-CLLD-T714-512-003B1_prilohy_k_ZoPr_aktualne_znenie.zip

 

Oznámenie o vykonaní aktualizácie č. 2 výzvy IROP-CLLD-T714-512-003 - účinná od 21.01.2023

Dňa 18.01.2023 bola vykonaná aktualizácia č. 2 výzvy IROP-CLLD-T714-512-003 
Informácia o aktualizácií výzvy č. 2
Predmet aktualizácie: Predmetom aktualizácie č. 2 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v prílohe č.1 výzvy vo formulári žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a prílohy.
Aktualizáciou sú dotknuté nasledovné dokumenty výzvy:
1.    Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok,
2.    Príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoPr.

Dokumenty so sledovaním zmien: B1_aktualizacia_c._2_SZ.zip
Dokumenty bez sledovania zmien: B1_aktualizacia_c._2_BSZ.zip
Dátum vydania aktualizácie:              18.01.2023
Dátum účinnosti aktualizácie:            21.01.2023
Účinnosť zmien a vplyv na predložené ŽoPr: Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie, teda v rámci nasledujúceho hodnotiaceho kola.

Oznámenie o vykonaní aktualizácie č. 1 výzvy IROP-CLLD-T714-512-003 - účinná od 21.09.2022

Dňa 22.08.2022 bola vykonaná aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-T714-512-003 
Informácia o aktualizácií výzvy č. 1
Predmet aktualizácie: Predmetom aktualizácie č. 1 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh.
Aktualizáciou sú dotknuté nasledovné dokumenty výzvy:
1.    Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok,
2.    Príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoPr,
3.    Príloha č. 6 Formulára ŽoPr – Rozpočet projektu,
4.    Príloha č. 2 výzvy - Špecifikácia rozsahu oprávnenej aktivity a oprávnených výdavkov,
5.    Príloha č. 3 výzvy - Zoznam merateľných ukazovateľov,
6.    Príloha č. 4 výzvy – Kritériá pre výber projektov – oprava zjavnej nezrovnalosti.

Dokumenty so sledovaním zmien: B1_aktualizacia_c._1_SZ.zip
Dokumenty bez sledovania zmien: B1_aktualizacia_c._1_BSZ.zip
Dátum vydania aktualizácie:              22.08.2022
Dátum účinnosti aktualizácie:            21.09.2022
Účinnosť zmien a vplyv na predložené ŽoPr: Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie.

 

Oznámenie o oprave zjavnej nezrovnalosti vo výzve IROP-CLLD-T714-512-003 - účinná od 08.04.2022

Dňa 08.04.2022 MAS vykonala opravu zjavnej nezrovnalosti v spôsobe aplikácie kritériá – v pridelení bodov v prípade prínosu projektu pre tri obce: Pôvodnú prílohu č. 4 výzvy KRITÉRIÁ PRE VÝBER PROJEKTOV - HODNOTIACE KRITÉRIÁ pre hodnotenie žiadostí o príspevok nahrádza Príloha č. 4 k výzve na predkladanie ŽoPr vo verzii 1. opravy zjavnej nesprávnosti. 

 

DOKUMENTY ÚČINNÉ DO 07.04.2022:

Výzva na predkladanie ŽoPr IROP-CLLD-T714-512-003: B1_Vyzva.docx

Prílohy k Výzve IROP-CLLD-T714-512-003: B1_prilohy_k_vyzve.zip

Prílohy k ŽoPr v rámci Výzvy IROP-CLLD-T714-512-003: B1_prilohy_k_ZoPr.zip

 

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 1. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-512-003:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 1. hodnotiaceho kola k 20.03.2022: 0,00 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 50 000,00 EUR 

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 2. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-512-003:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 2. hodnotiaceho kola k 20.04.2022: 0,00 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 50 000,00 EUR 

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 3. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-512-003:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 3. hodnotiaceho kola k 20.05.2022: 49 999,84 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 50 000,00 EUR 

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 4. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-512-003:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 4. hodnotiaceho kola k 20.06.2022: 49 999,84 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 50 000,00 EUR 

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 5. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-512-003:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 5. hodnotiaceho kola k 20.07.2022: 49 999,84 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 50 000,00 EUR 

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 6. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-512-003:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 6. hodnotiaceho kola k 20.08.2022: 49 999,84 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 50 000,00 EUR 

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 7. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-512-003:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 7. hodnotiaceho kola k 20.09.2022: 49 999,84 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 50 000,00 EUR 

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 8. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-512-003:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 8. hodnotiaceho kola k 20.10.2022: 49 999,84 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 50 000,00 EUR 

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 9. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-512-003:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 9. hodnotiaceho kola k 20.11.2022: 49 999,84 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 50 000,00 EUR 

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 10. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-512-003:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 10. hodnotiaceho kola k 20.12.2022: 49 999,84 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 50 000,00 EUR 

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 11. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-512-003:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 11. hodnotiaceho kola k 20.01.2023: 49 999,84 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 50 000,00 EUR 

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 12. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-512-003:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 12. hodnotiaceho kola k 20.02.2023: 49 999,84 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 50 000,00 EUR 

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 13. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-512-003:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 13. hodnotiaceho kola k 20.03.2023: 49 999,84 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 50 000,00 EUR 

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 14. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-512-003:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 14. hodnotiaceho kola k 20.04.2023: 49 999,84 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 50 000,00 EUR 

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 15. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-512-003:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 15. hodnotiaceho kola k 20.05.2023: 49 999,84 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 50 000,00 EUR 

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 16. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-512-003:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 16. hodnotiaceho kola k 20.06.2023: 49 999,84 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 50 000,00 EUR 

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 17. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-512-003:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 17. hodnotiaceho kola k 20.07.2023: 49 999,84 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 0,16 EUR 

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 18. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-512-003:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 17. hodnotiaceho kola k 20.08.2023: 49 999,84 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 0,16 EUR 

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 19. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-512-003:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 17. hodnotiaceho kola k 20.09.2023: 49 999,84 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 0,16 EUR 
 
 
piatok, 1. december 2023
Meniny má Edmund
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy