Naše Považie

Informácie pre prijímateľov v rámci opatrení IROP

Vzor žiadosti o platbu: Vzor_ziadosti_o_platbu_-_uzivatel_na_mas.zip

 

Príručka pre ReS a užívateľa: Prirucka_pre_ReS_a_uzivatela.zip
Dôležité časti Príručky pre ReS a užívateľa:
Ak užívateľ nepredloží žiadnu ŽoP do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o príspevku, je bezodkladne po tomto termíne povinný MAS predložiť údaje o postupe realizácie projektu formou predloženia monitorovacích údajov, ktoré predkladá elektronicky e-mailom.
Formulár Údaje o postupe realizácie projektu pre opatrenie A1: Formulár Údaje o postupe realizácie projektu pre opatrenie A1 (súkromný sektor)

 

Zabezpečenie povinnej publicity projektu: https://www.mpsr.sk/manual-pre-informovanie-a-komunikaciu-irop-verzia-1-4/1142-67-1142-15974/

 

Zaslanie fotodokumentácie z realizácie projektu:

Na základe žiadosti RO pre IROP sú prijímatelia povinní najneskôr 5 pracovných dní po ukončení realizácie projektu doručiť MAS nasledovnú fotodokumentáciu prostredníctvom e-mailu nasepovazie@gmail.com

  1. Fotodokumentácia miesta/objektu pred realizáciou projektu 
  2. Fotodokumentácia počas realizácie projektu (ak relevantné)
  3. Fotodokumentácia miesta/objektu po realizácii projektu
Prijímateľ je zároveň povinný poslať informáciu o tom, že túto dokumentáciu odoslal, na e-mail: vojcikova.nasepovazie@gmail.com
 
 
 
 
 
štvrtok, 20. január 2022
Meniny má Dalibor
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy